•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

The development, distribution and formation of phytoplankton in reservoirs depends on the complex effects of environmental factors. In the phytoplankton of the Akdarya reservoir, 71 species and species are identified, which belong to 4 divisions (Cyanophyta, Bacillariophyta, Xantophyta, Chlorophyta). Phytoplankton is very abundant in the autumn period of the year, at this time there are 32 species and varieties, they are 42.25%. In the winter period of the year, the smallest indicator was 2 types (2.81%). In the remaining periods of the year, intermediate indicators were observed (in the spring of 23 species, 32.39%, in the summer of 25 species, 35.21%). The diversity of phytoplankton species composition at different periods of the year depends on temperature, water salinity and other factors. In general, in the phytoplankton of the reservoir, 52% of algae are freshwater, 24% freshwater-saltwater, and 24% saltwater.

First Page

22

Last Page

27

References

1. Alimjanova X.A. Zakonomernosti raspredeleniye vodorosley vodoyemov reki Chirchik i ix znacheniye v opredelenii ekologo-sanitarnogo sostoyaniya vodoyemov. - Tashkent, Fan. 2007. - 264 s. 2. Alimjanova X.A., Shayimkulova M.A. Algoflora reki Akbuuri i yeye znacheniye v osenke kachestva vodi. – Tashkent, 2008. -125 s. 3. Gollerbax M.M., Polyanskiy V.I. Opredelitel presnovodnix vodorosley SSSR. Vip. 1. Obshaya chast. Presnovodnix vodorosli i ix izucheniye. - M.: Sovetskaya nauka, 1951.-350 s. 4. Gollerbax M.M., Kosinskaya Ye.K., Polyanskiy V.I. Opredelitel presnovodnix vodorosley SSSR. Vip. 2. Sinezeleniye vodorosli M.: Sovetskaya nauka, 1953. - 651 s. 5. Dedusenko-Shyegoleva N.T., Matviyenko A.M., Shkorbatev L.A. Opredelitel presnovodnix vodorosli SSSR. Vip. 8. Zeleniye vodorosli. Klass. Volvoksoviye. Chlorophyta: Volvocineae. - M.; L.: Izd. AN SSSR, 1959. - 291 s. 6. Jukinskiy V.N., Oksiyuk O.P., Oleynik G.N., Koshelova S.I. Prinsipi i opit postroyeniya ekologicheskoy klassifikasii kachestva poverxnostnix vod sushi // Gidrobiol. jurn. - Kiyev., 1981 T. XVII. - № 12. - S. 38-49. 7. Zabelina M.M., Kiselev I.A., Proshkina-Lavrenko A.I., Shyeshukova V.A., Opredelitel presnovodnix vodorosley SSSR. Vip. 4. Diatomoviye vodorosli. - M.: Sovetskaya nauka, 1951. - 619 s. 8. Muzafarov A.M., Ergashev A.E., Xalilov S. Opredelitel sine-zelenix vodorosley Sredney Azii. Kn. 1. - Tashkent: Fan, 1987. – 405 s. 9. Muzafarov A.M., Ergashev A.E., Xalilov S. Opredelitel sine-zelenix vodorosley Sredney Azii. Kn. 2. - Tashkent: Fan, 1988. - S. 406-815. 10. Muzafarov A.M., Ergashev A.E., Xalilov S. Opredelitel sine-zelenix vodorosley Sredney Azii. Kn.3. - Tashkent: Fan, 1988. - S. 816-1215. 11. Muzafarov A.M., Musayev K.Yu. Materiali k poznaniyu flori vodorosley vodoyemov verxnego techeniya r. Zarafshan // Vodorosli vodoyemov Uzbekistana. - Tashkent, Izd-vo «Fan». 1969. - S. 3-31 s. 12. Tashpulatov Y.Sh. Algoflora srednego techeniye reki Zarafshan i yeyo rol v osenki ekologosanitarnogo sostoyaniya vodi: Avtoref. dis. … dokt. filos. biol. nauk. – Tashkent, 2018. – S. 46. 13. Xalilov S.A., Shoyakubov R.Sh., Temirov A.A., Koziraximova N.K. Opredelitel ulotriksovix vodorosley Uzbekistana. NSP «Botanika» AN RUz. - Namangan. 2009. -283 s.

Included in

Biology Commons

Share

COinS