•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

Alkylation of polident anions of 2-amino 6-methyl(phenyl)pyrimidine-4-ones with “soft” (methyl iodide) and “hard” (methyltozilate) alkilation agents have been systematically studied. It was shown the nature of solvents influnce on reactivity and the direction of alkylation.

First Page

38

Last Page

44

References

1. SHadiev M.X., Urakov B.A., Maxmudov S.A., SHaxidayatov X.M. Sintez 5,6-dimetil-2-selenokso-,-aminotieno [2,3-d] pirimidinonov-4 i izuchenie dvoystvennoy reaksionnoy sposobnosti ix ambidentnyx anionov // Konf. molodyx uchenyx, Tez. dokl. Tashkent. 1992. S. 43-44. 2. Shaurasia M.R., Sharma A.K. A novel one pot synthesis of 7.9-disubstituted-5H-thiozolo / 2,3-b / quinazoline-3,5 (2H) diones // Heterocycles. 1989. Vol 20 N80. P. 1549-1558 3. YUn L.M., YAngibaev S., SHaxidayatov X.M., Alekseeva V.YA., Vyunov K.A. Sintez i spektralnoe issledovanie polojeniya tautomernogo ravnovesiya u tioksoxinazolina -4 // Ximiya geterotsiklicheskix soedineniy. 1986. N9. S. 1236-1238. 4. Kh. M Shakhidoyatov, L. M. Yun. Synthesis of unusual derivatives of selenoquinazolones // Inter. Conf. of organic synthesis. August 10-15. 1986. Moscow, USSR. Programme and abst. Of papers. P. 127. 5. Levshin I.B., Grigoreva I.V., Surkan A.A., Tarasyavichus E.L., Vyunov K.A., Ginak A.I. Issledovanie reaksionnoy sposobnosti i “tautomerii azolidinov” // Ximiya geterotsiklicheskix soedineniya. 1985. N3. S. 336-338. 6. K.A. Zaxidov, O.I. Urinov, G. Eshmuradova. Vliyanie razlichnыx faktorov na napravlenie reaksii alkilirovaniya 6-metil-2-oksopirimidin-4-ona. Nauchnыy vestnik SamGU. 2018 g., N1 (107). S. 147-153. 7. K.A. Zaxidov, Z.U. Samarov, O.I. Urinov, U.M. Norkulov. Vliyanie razlichnыx faktorov na mnojestvennuyu reaksionnuyu sposobnost 2-tioksopirimidin-4-onov v reaksiyax alkilirovaniya. Nauchnыy vestnik SamGU. 2018 g., N3 (109). S. 141-148. 8. Patent 11833. YAponiya 2-Amino-5-alkyl-6-methyl-4-hydroxypyrimidines. / Takeo Ueda, Tadakazu Rsuji. 9. Organikum. V 2-x tomax. Perevod s nemetskogo E.V. Ivaylovoy. Moskva “MIR” 1992.

Included in

Chemistry Commons

Share

COinS