•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

A technique for studying the photoluminescence spectra of pharmaceuticals (analgin, paracetamol) was developed for single- and two-photon excitation by a pulse-periodic laser. The technique is based on the fiber-optic recording of photoluminescence spectra using a small-size spectrometer, quartz light guides, and mini cavity cuvettes, which makes it possible to compare the analyzed spectrum with the spectrum of the reference substance.

First Page

22

Last Page

26

References

1. Umarov M.F., Gorelik V.S. Opticheskaya spektroskopiya biaktivnyx preparatov. Vologda: VoGU, 2014. – 147 s. 2. Voynov Yu. P., Gorelik V.S., Umarov M.F., Morozova S.V. Raznostnaya fluoressentnaya spektroskopiya struktury i sostava bioaktivnyx preparatov // Kratkiye soobshyeniya po fizike. FIAN. 2011, № 11. – C. 13–19. 3. Golubiskiy G.B., Ivanov V.M. Kolichestvenny analiz nekotoryx lekarstvennyx preparatov metodom vysokoeffektivnoy jidkostnoy xromatografii // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 2. Ximiya, 2009, T. 50, № 4, - S. 261-266. 4. Mkrtchyan M.A. Fotometricheskoye issledovaniye vodnyx rastvorov analgina // Uchenye zapiski Yerevanskogo gos.universiteta. 2010, № 2, - S. 24-27. 5. Kozlova G.V. Lazernaya spektroskopiya modifisirovannyx molekulyarnyx obyektov. Diss. kand. fiz.-mat. nauk, Ulyanovsk: UlGU, 2005. – 151 s. 6. Raxmatullayev I.A. Effekt kombinasionnoy opalessensii v dispersnyx sredax pri impulsno periodicheskom lazernom vozbujdenii // Doklady AN RUz. Tashkent, 2005, № 6. – S. 23-26.

Included in

Physics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.