•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

In this paper we consider the problem of analytical continuation of solutions to the system of the moment elasticity in a bounded domain from their values and values of their strains on a part of the boundary of this domain, i.e., we study the Cauchy proble m.

First Page

3

Last Page

7

References

1. Lavrentyev M.M. O nekotoryx nekorrektnyx zadachax matematicheskoy fiziki. Novosibirsk: VS SO AN SSSR, 1962. 92 s. 2. Yarmuxamedov Sh.Ya. O zadache Koshi dlya uravneniya Laplasa //DAN SSSR. 1977. T.235. № 2.S.281- 283. 3. O. I. Makhmudov, I. E. Niyozov, N.Tarkhanov. The Cauchy Problem of Couple-Stress Elasticity. Contemporary Mathematics.AMS, V455, 2008.pp 297- 310. 4. KupradzeV.D., BurchuladzeT.V., GegeliyaT.G. idr. Tryoxmernye zadachi matematicheskoy teorii uprugosti i termouprugosti. Klassicheskaya i mikropolyarnaya teoriya. Statika, garmonicheskiye kolebaniya, dinamika. Osnovy i metody resheniya. M.: Nauka, 1976.

Included in

Mathematics Commons

Share

COinS