•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

Alkylation of polident anion of 6-methyl (fhenil)- 2-thioxopyrimidine-4-one with “soft” methyl iodide) and “hard” (methyltozilate) alkilation agents have been systematically studied. It was shown the nature of solvents influnce on reactivity and the direction of alkylation.

First Page

33

Last Page

40

References

1. X.M. Shaxidoyatov, X.U. Xodjaniyazov. Funksionalno-zameshyennye pirimidiny. Tashkent. -2010. S.314. 2. Shodiyev M. Ximicheskiye prevrashyeniya 2-okso-tiokso-,-selenokso-,-aminotiyeno [2,3-d]-pirimidinonov-4. Dis…kand. xim.nauk. Tashkent.1993. 3. Yun L.M. Sintez 2-okso-, -tiokso-, selenokso-,-aminoxinazolonov-4 i alkilirovaniye ix polidennyx (ambidentnыx) anionov. Did dokt.xim.nauk. Moskva 1990. S. 43-45. 4. Xodjaniyazov X.U., Urakov B.A., Shaxidoyatov X.M. Tautomeriya i mnojestvennaya reaksionnaya sposobnost zameshyennyx pirimidinonov. XI. Metilirovaniye soley 2-tiokso-5,7-dimetilpirido[2,3-d]-pirimidinona-4 v rastvore // Doklady Akademii Nauk (Uzbekistan). -2000. - №9. S.36- 37. 5. Ma T.S., ZoellnerW.G. Mexanizm obrazovaniya zameshyennyx urasilov i tiourasilov // J. ShineseChem. Soc.1957. Vol.4.p.56; Chem. Abstrs. 1959.Vol.53.P.8158. 6. Kuliyev F.A., Galstyan K.A., Babayanov R.A. Sintez proizvodnyx 6-metil-4-oksi-2-tiourasila // Dokl. AN Az SSR. 1985. T.41. №6. –S.27- 28. 7. Szy Yuy-fen, Liin Yuy-chen. Issledovaniye v ryadu pirimidina. Deystviye xlora na merkaptopirimidiny. Sintez 4,5-dimetilsitozina //Xusyue Syuebao. Acta chem. Sinica. 1953. 21, N4.P.385-400; RJXim. 1956, №17. 54480. 8. Organikum. V 2-x tomax. Perevod s nemeskogo Ye.V. Ivaylovoy. Moskva «MIR» 1992.

Included in

Chemistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.