•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

On the basis of a heterogeneous model of the structure of polymeric sorbents, the supramolecular properties of polymer gels are shown. It is established that the composition of the polymer gel consists of a polymer solution and an external solution. It has been proved that the amount of water sorbed by the polymer is a function of the water activity in the outer phase.

First Page

28

Last Page

32

References

1. Ferapontov N.B. Model dlya opisaniya parametrov rastvorov sshityx poliel ektrolitov, ix eksperimentalnaya proverka i primeneniye// Diss…dokt. xim. nauk. M., MGU, 2001, 298s. 2. Koryta I. «Ionы, elektronы, membranы».(Mir. Moskva, 1983), 270s. 3. Ferapontov N.B., Vdovina S.N., Gagarin A.N., Strusovskaya N.L., Tokmachev M.G. Svoystva vody v gelyax gidrofilnyx polimerov // Kondensirovannyye sredy i mejfaznyye granisy. 2011. T. 13. № 2. S. 208- 214. 4. Ferapontov N.B. Gorshkov V.I., Trobov X.T., Parbuzina L.R. Izucheniye ravnovesiya ionit -rastvor na primere sulfokationita KU-2 // Jurn. fiz. ximii, 1994, T. 68, № 6, C. 1109-1113. 5. Dneprovskiy A.S., Temkina T.I. Teoreticheskiye osnovy organicheskoy ximii. L.: Ximiya. 1991. 560 s. 6. Ferapontov N.B., Parbuzina L.R., Gorshkov V.I., Strusovskaya N.L., Gagarin A.N. Interaction of cross-linked polyelectrolytes with solutions of low-molecular-weight electrolytes // Reactive & Functional Polymers, 2000, V.45, P. 145 - 153. 7. Ferapontov N.B. Gorshkov V.I., Parbuzina L.R., Strusovskaya N.L., Gagarin A.N. Thermodynamics of interphase equilibrium in system ion exchange-solution of low molecular weight electrolyte//Reactive & Functional Polymers, 2006, V. 66, P. 1749-1756. 8. Ferapontov N.B., Tokmachev M.G., Gagarin A.N. Svoystva vodы v rastvorax gidrofilnыx polimerov // Jurn. fiz. ximii, 2009, T.83, № 8, S. 1487 -1492. 9. Ferapontov N.B., Gorshkov V.I., Parbuzina L.R., Trobov H.T., Strusovskaya N.L. Heterophase model of swollen cross-linked polyelectrolyte. // Reacti ve & Functional Polymers. 1999. V. 41. P. 213−225. 10. Ferapontov N.B., Vdovina S.N., Gagarin A.N., Strusovskaya N.L., Tokmachev M.G. Svoystva vody v gelyax gidrofilnyx polimerov // Kondensirovannyye sredy i mejfaznyye granisy, 2011, T. 13, №2, C. 208 - 214. 11. Ferapontov N.B., Tokmachev M.G., Gagarin A.N., Strusovskaya N.L., Khudyakova S.N. Influence on the environment on swelling of hydrophilic polymers // Reactive and functional polymers, 2013, V. 73, P. 1137–1143. 12. Ferapontov N.B., Gagarin A.N., Tokmachyov M.G. Sorbsiya veщyestv polimernыmi sorbentami na osnove sshitogo polistirola // Sorbsionnыye i xromatograficheskiye prosessы, 2016, t.16, №3, str. 368- 376; 13. Ferapontov N.B, X.Trobov, Tokmachev M.G.,Vozmojnosti apparata fizicheskoy ximii pri opisanii svoystv supramolekulyarnyx sistem.Uzbekistonnning iktisodiy rivojlanishida kimyoning urni. Respublika ilmiy-amaliy anjumani Samarkand- 2018 14. Ferapontov N.B, Tokmachev M.G.,X.Trobov, Agapov I.O. Prichiny geterofaznogo stroyeniya supromolekulyarnyx sistem. Vserossiyskaya konferensiya “Lomonosovskiye chteniya-2018”,. Moskva, MGU.2018 15. Arxangelskiy L.K. V kn.: Ionity v ximicheskoy texnologii. / Pod red. B.P.Nikolskogo, P.G. Romankova. L.: Ximiya. 1982. 416 s. 16. Trobov X.T. Ravnovesiya mejdu monoionnymi formami ionitov i rastvorami prostyx elektrolitov. // Diss. kand. xim. nauk. MGU, Moskva 1994 – 141 c. 17. Tokmachev M.G., Ferapontov N.B., Gagarin A.N. // Journal of Mathematical Chemistry. 2017. Vol.55. No 1. pp. 142- 152. 18. Berezina N.P., Karpenko L.V. // Kolloidn. jurnal. 2000. T.62. № 6. S.1-9. 19. Mauritz K.A., Hopfinger A.J. // Modern Aspects Electrochem. 1982.V.14. pp. 425- 508. 20. Trobov X.T., Ferapontov N.B., Gorshkov V.I., Parbuzina L.R. Eksperimentalnoye izucheniye sorbsii elektrolitov kationitami KU- 2 // Dep. VINITI. № 3119. V- 93. 21.12.1993.

Included in

Chemistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.