•  
  •  
 

Scientific Journal of Samarkand University

Abstract

Based on heterogeneous model of the structure of sewed polielectrolytes grain the separation mechanism of strong electrolytes solutions by ion-exchanger is shown. The reasons of separation were determined. Examples of separation of strong electrolytes mixture on anion -exchanger APA-4 in Cl form is given.

First Page

32

Last Page

36

References

1. Gorshkov V. I., Ivanov V. A., Ferapontov N. B. Razdeleniye smesey elektrolitov na ionitax bez zatrat vspomogatelnyx reagentov. 100 let xromatografii: Sb. statey Pod red. B. A. Rudenko M.: Nauka 2003. 739 s. S.185- 211. 2. Parbuzina L.R, Ferapontov T.B, Trobov X.T., Gorshkov V.I, Gavlina OT. Ionitnoekstraksionyy sposob razdeleniya. Opisaniye raschyot proizvoditelnosti. "Sorbsionnyye xromatograficheskiye prosessy". 2001. T1,№3, S.219-2213. Ferapontov N.B., Gagarin A.N., Tokmachev M.G.Sorbsiya veyestv polimernymi sorbentami na osnove sshitogo polistirola "Sorbsionnyye xromatograficheskiye prosessy". 2016.T16,№3 , S. 368- 376 4. Krachak A.N., Xamizov R.X., Poznuxova V.A., Osnovnыye zakonomernosti razdeleniya elektrolitov v metode «uderjivaniya kisloty» (AcidRetardation). I. Vliyaniye prirod ы kationa na sorbsiyukislot i ix soley iz binarnyx rastvorov Sorbsionnыye i xromatograficheskiyeprosessy. 2011. T. 11. № 1. S. 77-88 5. Davankov V.A., Tsyurupa M.P., Alexienko N.N.Selectivity in preparative separations of inorganic electrolytes by size exclusion chromatography on hypercrosslinkedpolystyrene and microporous carbons J. Chromatogr. A. 2005. V.1100. №1. P.32 - 39. 6. Blinnikova Z.K. Syurupa M.P., Davankov V.A. Osobennosti razdeleniya mineralnыx soley metodom frontalnoy eksklyuzionnoy xromatografii na neytralnom nanoporistom sverxsshitom polistirole Sorbsionnыye i xromatograficheskiye prosessы. 2009. T.Vыp. 3. S. 323-331. 7. X.T.Trobov, E.A.Abduraxmonov, F.X.Tursunov. Izucheniye ravnovesiya ionit-rastvor na primere kationita KB- 4 Nauchnыy vestnik, SamGU, 2014, T- 3, S.80- 83

Included in

Chemistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.