•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article analyzes the stages of development of legislation defining the legal status and activity of investment funds in Uzbekistan, their classification, formation and development of legal definitions given to investment funds. Also in the article, before the adoption of a special law on investment funds, legal definitions given to investment funds in the securities market laws, as well as changes in them, were studied. The achievements and shortcomings of the current law were analyzed and compared with the laws of Kazakhstan and the Russian Federation in this regard.

DOI

10.24412/2181-1148-2020-1-146-150

References

1. ICI. Investment Company Fact Book, 2018. 2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi - T., O‘zbekiston, 2016. - B. 15. 3. Sultonov M.A. O‘zbekistonda investitsiya fondlarini rivojlantirish istiqbollari. Iqtisod fanlari bo‘yicha falfasa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. a. T., 2019. - B. 62. 4. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2015 y., - № 34. 450-modda 5. Yuldashev J.I. Aktsiyadorlik jamiyatlari-fuqarolik huquqining sub'yekti sifatida. Yurid. fan. nomz... dis. - T., 2008. - B. 60. 6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996 y., - № 5-6. 61-modda; O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2014., - № 19, 210-modda. 7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996 y., - № 5-6. 56-modda. 8. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2008 y., - № 29-30. 278-modda. 9. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 26.11.2018, 06/18/5583/2221-son 10. ru.wikipedia.org/wiki/ Investitsionnaya_kompaniya. 11. Ekonomika investitsionnix fondov: Monografiya / A.E.Abramov, K.S.Akshentseva, M.I.Chernova, D.A.Loginova, D.V.Novikov, A.D.Radigin, Yu.V.Sivay; pod obsh.red A.D.Radigin.-M.:Izdatelskiy dom «Delo» RANXiGS, 2015. - S. 15. 12. Krember C., Lebbe I. Collective investment schemes in Luxembourg. 2nd edition. Oxford university press.2014.52 p. 13. Makarchuk Z.V. Pravovoye regulirovaniye deyatelnosti investitsionnix fondov v Rossii i SShA. Avtoref. dis… kand.yurid.nauk. - Moskva; 2005 - S. 22. 2. «Kriticheskiy analiz. zhestkaya distsiplina i personalnaya otvetstvennost dolzhny stat povsednevnoy normoy v deyatelnosti kazhdogo rukovoditelya». Doklad Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyeyeva na rasshirennom zasedanii Kabineta Ministrov. posvyashchennom itogam sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya strany v 2016 godu i vazhneyshim prioritetnym napravleniyam ekonomicheskoy programmy na 2017 god // http://press-service.uz. 3. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan. O dalneyshem razvitii kompyuterizatsii i vnedrenii informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy. 30 maya 2002 g.. № UP-3080. Narodnoye slovo. 1 iyunya. 2002 god. 4. Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. 2005 g.. № 47-48. st. 355. 5. Postanovleniye Kabineta Ministrov “O sovershenstvovanii normativno-pravovoy bazy v sfere informatizatsii” ot 22 noyabrya 2005 g. №256. Prilozheniye № 1. 6. Zakon Respubliki Uzbekistan “Ob elektronnom pravitelstve”. www.lex.uz.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.