•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article discusses the views on startups as an object of civil law and identifies its features. At the same time, the article analyzes the sphere of relations related to the emergence and registration of rights of startup projects, the transfer of startup projects rights to third person, state registration of startups as a structure, as well as contracts on investing startup projects.

DOI

10.24412/2181-1148-2020-1-79-87

References

1. Zokirov I.B. Fuqarolik huquqi: Darslik. I qism. I.B.Zokirov; Mas’ul muharrir: H.Rahmonqulov: Qayta ishlangan va to‘ldirilgan beshinchi nashr. -T.: TDYuI nashriyoti, 2009. 611 bet. 2. Oqyulov O. Innovatsiyaning mohiyati va huquqiy tartibga solishning umumiy tavsifi // Intellektual mulk huquqi: rivojlantirish istiqbollari. - Toshkent: Adolat, 2012. - B. 111-119. 3. https://it-park.uz/uz/biz-haqimizda/ 4. Mehmonov Q.M. Kompyuter dasturlari va ma’lumotlar bazasiga oid munosabatlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish. yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi AVTOREFERATI.-T.: 18 b. 5. Okyulov O. Innovatsiya rivojlanishini ta’minlashda intellektual mulk huquqi institutlari ta’siri samaradorligini oshirish masalalari.- Toshkent: Turon Zamin Ziyo, 2016. - B 53-54. 6. Kostin K.B. Drayveri razvitiya visokotexnologichnix startapov na primere Finlyandii // Rossiyskoye predprinimatelstvo. - 2017. - Tom 18. - № 18. - S. 2705-2718. doi: 10.18334/rp.18.18.38303 7. Raimova N.D. Ispοlzοvaniye i zashita kοnfidentsialnοy infοrmatsii v grajdanskοm οbοrοte. Avtοreferat dοktοrskοy (DSc) dissertatsii pο yuridicheskim naukam. -T.: st. 24. 8. Raxmonkulov M.X. Rol i sushnost grajdansko-pravovogo dogovora v usloviyax rinochnoy ekonomiki. -T. :Fan, 1994. 7-b. 9. Mehmonov Q.M. Kompyuter dasturlari va ma’lumotlar bazasiga oid munosabatlarni fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish. yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi AVTOREFERATI.-T.: 18 b. 10. https://mgovaward.uz/ru/glavnaya/ 11. https://datahack.uz/hackathon/ 12. https://it-park.uz/ru/ucell-challenge/ 13. https://it-park.uz/uz/sap-up-2/ 14. Okyulov O. Innovatsiya rivojlanishini ta’minlashda intellektual mulk huquqi institutlari ta’siri samaradorligini oshirish masalalari.- Toshkent: Turon Zamin Ziyo, 2016. - 300 b. 15. O‘sha manba 16. Urganova D.B. Pravovie aspekti organizatsii startapov v Respublike Belarus// Innovatsionnie protsessi i korporativnoye upravleniye : materiali IX Mejdunarodnoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 15-31 marta 2017 g., Minsk / Ministerstvo obrazovaniya Respubliki Belarus, Belorusskiy gosudarstvenniy universitet, Institut biznesa i menedjmenta texnologiy, Assotsiatsiya biznes-obrazovaniya ; redkol.: V. V. Apanasovich (gl. red.), A. I. Kovalinskiy, Ye. M. Minchenko. - Minsk : Natsionalnaya biblioteka Belarusi, 2017. - S. 277-280. 17. A.Xudaynazarov. Sostoyaniye sistemi organizatsionnoy podderjki i finansirovaniya startapov v Respublike Uzbekistan: problemi, ix prichini i resheniya. -T.: 2019 g. 43 st. Izoh. So‘rovnomada 2019 yil “Startap tashabbuslari” yoshlarning startap- loyihalari va innovatsion g‘oyalarini qo‘llab quvvatlash Dasturida ishtirok etgan startap egalari ovoz berishgan. 18. Kostin K.B. Drayveri razvitiya visokotexnologichnix startapov na primere Finlyandii // Rossiyskoye predprinimatelstvo. - 2017. - Tom 18. - № 18. - S. 2705-2718. doi: 10.18334/rp.18.18.38303 19. Bondarenko T.G., Isayeva Ye.A. Startapi v Rossii: aktualnie voprosi razvitiya // Internet-jurnal «NAUKOVEDENIYE» Tom 7, №5 (2015) http://naukovedenie.ru/PDF/83EVN515.pdf (dostup svobodniy). Zagl. s ekrana. Yaz. rus., angl. DOI: 10.15862/83EVN515

Included in

Civil Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.