•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article examines the role and importance of civilian science and a new trend in fundamental research in their priority areas. In it, based on the scientific direction of the digital economy, the conclusions and proposals on current problems of civil law are justified.

DOI

10.24412/2181-1148-2020-4-1-15

References

1. Baranov P.P. Krizis yuridicheskoy nauki v sovremennom mire // Filosofiya i pravo - 2017. - №3. -S.29-36 / https://elibrary.ru 2. Malaxov V.P. Metodologicheskiye i mirovozzrencheskiye problemi sovremennoy yuridicheskoy teorii: Monografiya - M.: YuNITI-DANA. Zakon i pravo 2011; Passov Ye.I. Metodologiya i metodiki: teoriticheskiy metodi issledovaniya kn.z. Yelets MUP “Tipografiya” g. Yeltsa. 2011. 3. https: //documents - dds - uy.un..org. 4. Yuridik fanlarning roli eng dolzarb tadqiqot ob'yekti bo‘lib hisoblanadi. Masalan, qarang: Nigmatullin R.V. Yuridicheskiy nauka i sovremenniy mir // Yuridicheskiy mir 2018 - №2. - S. 49-51. 5. Batafsil qarang: Zaytsev O.V. Stanovleniye i razvitiye sovremennoy doktorini grajdanskoye pravo v Rossii: Avtoref. diss…d.yu.n. - M.: 2018. 6. Styopin A.V. Grajdanskoye pravo predprinimateley kak ob'yekt kompleksnogo pravovogo regulirovaniya // Yurist - 2018. - №7. - S.11-18. 7. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami 2017 y, 37-son, 979-modda. 8. Ushbu yo‘nalishda ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Qarang: Ivanova V.I., Xoritonovoy Yu.S. Kontseptsiya chastnogo i publichnogo pravo Rossii. Azbuka chastnogo pravo - M.: Monografiya izd-vo YuNITI DANA 2015; Nekrasov I.A. Kontseptsiya inostrannogo chastnogo pravo kak fakticheskogo obstoyatelstva: sovremennie tendentsii v mejdunarodnom chastnom prave: Avtoref.diss….k.yu.n. -M.: 2008; Vasilev S.V. Chastnoye i publichnoye pravo v Rossii (istoriko-teoreticheskiy aspekt): Diss.d-ra.yu.n. Sankt- Peterburg 2002; Marisheva N.I., Lazareva T.V., Vlasova N.V. Sivilisticheskaya kontseptsiya mejdunarodnogo chastnogo pravo // Jurnal Rossiyskogo pravo 2015. №9. Suxanov Ye.A. Grajdanskoye pravo Rossii chastnogo pravo - M.: Statut. 2008. 407 s; Sharifullin V.R. Chastno-pravovoye regulirovaniye:diss...k.yu.n. Kazan 2006 - S.32; Xoritonovoy Yu.S. Upravleniye v grajdanskom prave: problemi teorii i praktiki. - M.: 2011. - S.88. 9. Xujin A.M. Reforma grajdanskogo zakonodatelstvo kak predposilke razvitiye obshey teorii sivilistiki // Grajdanskoye pravo 2016. - №4. - S.37. 10. Demiyeva A.G. Zakonodatelstvo o predprinimatelskoy deyatelnosti: sovremennie sostoyaniye i perspektivi razvitiya // Yurist 2017. - №12. - S.4. 11. Yuridicheskaya nauka v noveysheye vremya / dictance.rpa-mu.ru; Belyayeva G.S. Pravovoy rejim obsheteoreticheskoye issledovaniye: avtoref.diss…..d-ra.yu.n. Kursk. 2013. 12. Arokovskiy K.V., Knyazev S.D. Sudba sudebnogo pretsedenta v romano-germanskom prave // Konstitutsionnogo pravosudiya 2013. - №4 - S.30. 13. Churilov A. K voprosu o pravovoy prirode kripto-valyuti // Xozyaystvo i pravo. 2016 - №9. - S.93; Perov V.A. Kripto-valyuta kak ob'yekt grajdanskogo pravo // Grajdanskoye pravo -2017. - №5 - S.7-10; Novoselova L. Tokenizatsiya ob'yektov grajdansknogo pravo // Xozyaystva i pravo 2017. - №12. - S.29-44; Novoselova L. O pravovoy prirode bitkoina // Xozyaystvo i pravo 2017. №9. - S. 3-16. 14. Motosova D.D. Grajdansko-pravovoye regulirovaniye ispolzovaniye bespilotnix letatelnix apparatov v rossiyskom i zarubejnom zakonodatelstve // Agrarnoye i zemelnoye pravo. 2017. - №1 - S. 27-31. Review of law sciences (2020) 55-64 15 15. Iqtisodiy adabiyotlarda klaster siyosatini amalga oshirish qizg‘in muhokama etilmoqda. Masalan, karang: Kookuyeva V.V., Sertseil Yu.S. Obzor zarubejnogo opita realizatsii klasternoy politiki v razvitii territoriy // Rossiyskoye predprinimatelstvo. 2019. Tom.20. - №1 (yanvar) - S. 401-414. 16. Ryabov A.A. Vliyaniye grajdanskogo pravo na nalogovie otnosheniya (doktrina, tolkovaniye, praktika): Monografiya M.: Norma. Infro. - M., 2014. - S.224. 17. Svaygert K., Ketts X. Sravnitelnoye chastnoye pravo. M. 2010; Fokov A.P. Mejdunarodnoye korporativnoye pravo: zakonodatelnoye obespecheniye yuridicheskix lits (sravnitelniy analiz) // Mejdunarodnoye publichnoye i chastnoye pravo 2016. - №4. - S.33. 18. Abramov V.V. Znacheniye i osobennosti dogovornogo regulirovaniya vodnix otnosheniy // Agrarnoye i zemelnoye pravo 2017. - №3 - S. 87-90. 19. Astrent (frantsuzcha - astreintedegan ma’noni anglatadi ya’ni chet el huquqida qarzdorni sud qarorini bajarishga majburlashda qo‘llaniladigan institut bo‘lib hisoblanadi. Qarang: Nestoliy V.G. Astrent i obyazatelstvo // Yurist 2016. - №5. - S.25. 20. Gushin V.V., Dobravinskaya A.V. Pravovoye konstruktsiya nasledstvennogo dogovora v Rossii: plyusi i minusi // Nasledstvennoye pravo 2016. - №4. - S.9; Grebenkina I.A. Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekti nasledstvennogo dogovora v svete tekushego reformirovaniya rossiyskogo grajdanskogo pravo // Nasledstvennoye pravo 2016. - №4 - S.13. 21. Korporativnoye pravo vtoroye izdaniya (pere. i dopol) Otv.red. I.S.Shitkina - M.: Knorus. 2015. 22. Laxno P.G. Energeticheskoye pravo Rossiyskoy Federatsii: stanovleniye i razvitiye. - M.:

Included in

Civil Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.