•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article discusses the concepts of religion and religious organizations, the role of religious organizations as an institution of civil society in maintaining peace and stability in the context of globalization, their relationship with other organizations, their attitude to religion in a secular state, and the work in the field of Islamic education carried out in The Republic of Uzbekistan also draws attention to existing problems in the field of freedom of religion and conscience, and their solutions

DOI

10.24412/2181-1148-2020-1-95-99

References

1. Xasanboyev O‘. O‘zbekistonda davlat va din munosabatlari:diniy tashkilotlar oqimlar, mafkuraviy kurashning dolzarb yo‘nalishlari. - T.: “Toshkent Islom universiteti”, 2014. - B.11. 2. Davlat va din D. Raximjonov, N. Ismatova va boshqalar. - T.: “Complex print”, 2019. - B.101-102 3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tavsiri hilol, Baqara surasi 188-oyat (elektron) 4. Karimov I. A. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. - T.: O‘zbekiston, 1999. - B.448. 5. O‘zA. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining BMT bosh assambleyasining 72- sessiyasida so‘zlagan nutqi. 20.09.2017y.// www.uza.uz 6. Saidov A. Diniy jamoalar va muayyan e’tiqodlarga amal qiladigan jamoalarning huquq sub'yektiligiga doir rahbariy printsplar. - Varshava: Poligrfaus Jacek Fdamiak, 2019. - B.71. 7. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 oktyabrdagi PQ- 4501- son qarori// www. lex.uz. 8. O‘zbekiston Respublikasining Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risidagi 1998 yil 1 may qonuni. 8-modda// www.lex.uz 9. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 08.12.1992y // www.lex.uz 10. O‘zbekiston Respublikasining Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risidagi qonuni. 1.05.1998y //www.lex.uz 11. Yahyo, Muhammad Amin. Internetdagi tahdidlardan himoya: Yordamchi o‘quv qo‘llanma. - T.: “Movarounnahr”, 2016. - B.672.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.