•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article analyzes the aggravating circumstances provided for in the second part of Article of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan and offers to improve legislation are developed.

DOI

10.24412/2181-1148-2020-1-175-177

References

1. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. // www.lex.uz 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 26 dekabrdagi PQ-4079-son “O‘zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirish va berish tizimini yaratish hamda O‘zbekiston Respublikasi biometrik pasport tizimini modernizatsiya qilishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 27.12.2018 y., 07/18/4079/2482-son. 3. Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 21 noyabrdagi 408-son “Xorijiy fuqarolarning va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning O‘zbekiston Respublikasiga kelishlari, ketishlari, bu yerda bo‘lishlari va tranzit o‘tishlari tartibi to‘g‘risida”gi qarori. // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi axborotnomasi, 1999 y., 9-son, 217-modda. 4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2011 yil 25 noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining Davlat chegarasini kesib o‘tish tartibini buzishga oid ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi Qarori. // www.lex.uz 5. Rustambayev M.H. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. T.1. Umumiy qism. Jinoyat to‘g‘risida ta’limot: Darslik. - Toshkent: ILM ZIYO, 2011. - B. 279. 3. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyeyeva «O merakh po korennomu sovershenstvovaniyu sistemy i povysheniyu effektivnosti podgotovki kadrov v Tashkentskom gosudarstvennom yuridicheskom universitete» ot 28 aprelya 2017 goda.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.