•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article analyzes the 3-year activity of administrative courts, which are a new institution of the judicial system of the Republic of Uzbekistan, and some of their fundamental foundations, identifies problems in the system and ways to solve them. The article uses foreign experience.

DOI

10.24412/2181-1148-2020-4-1-7

References

1. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. 07.02.2017 yil. 2. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining II. Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari qismining 2.1. bandi. 07.02.2017 yil. 3. Sbornik zakonodatelnix aktov po administrativnomu sudoproizvodstvu. 3-e izdaniye. - M.: Infotropik Media, 2018. - S. 2. 4. Ryazanovskiy V.A. Yedinstva protsessa. - M., - 1996. - S. 37. 5. “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 02.03.2020 yildagi PF-5953-son. 6. Respublika ma’muriy sudlari tomonidan ko‘rilgan ishlar yuzasidan ma’lumot. https://stat.sud.uz/mib.html 7. “O‘zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni 21.02.2017 yildagi PF-4966-son 8. Respublika ma’muriy sudlari tomonidan ko‘rilgan ishlar yuzasidan ma’lumot. https://stat.sud.uz/mib.html 9. O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy sud ish yurituvi to‘g‘risidagi Kodeksi 26-moddasi to‘rtinchi qismi. 26.01.2018 yil. 10. X. Yodgorov. Alternativnie mexanizmi razresheniya sporov Obzor zarubejnogo opita. - T., - 2017. - S. 9.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.