•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

Author analysis and gives new comprehension of contemporary problems of states- succession in international law, theoretical aspects, elaboration of recommendations to improve legislation in force both on international and national levels etc. In legal sciences of the Republic of Uzbekistan it was the first attempt undertaken to explore the contemporary trends in theory and practices regarding the settlement of modern issues of the succession of states and its application in international law. The example of Uzbekistan was also analyzed.

DOI

10.24412/2181-1148-2020-4-1-11

References

1. Ilin Yu.D. Mejdunarodnoye publichnoye pravo. - Moskva: «Yurist», 2004 - S.152. 2. Lixachev V.N. Problemi v sovremennom mejdunarodnom prave. - Kazan: KazGU, 1985. - S.15-16. 3. Ilin Yu.D. Cm. tam je. - S.153. 4. Res. UNGA 1686 (XVI) of December 18, 1961. 5. Document A / CONF. 117 \ 15. r. - R. 155. 6. Mejdunarodnoye pravo v dokumentax. Vipusk l. Pravopreyemstvo. // Cost. R.T. Xakimov. - Tashkent: «Yozuvchi», 1997. - C. 3-6; Zaxarova N.V. Pravopreyemstvo gosudarstv. - Moskva: «Mejdunarodnie otnosheniya», 1973. - S. 26. 7. Official Records of the UN Conferences on the Succession of States Regarding Treaties. Vienna, April 4-May 6, 1977 and July 31-August 23, 1978 . T. II. UN. - New York .: UN, 1981. - P 229. 8. Official Records of the UN Conferences on the Succession of States Regarding State Property, State Archives and Government Debts, Vienna, March 1-April 8, 1983. T. II. - New York .: UN, 1996. - P 166. 9. UN document A / CONF. 129/15; Deystvuyusheye mejdunarodnoye pravo. V 3-x tomax. // Cost. Yu.M. Kolosov, E.S. Krivchikova . T.1. - M.: MGIMO, 1996. - S. 372-409, 433- 474. 10. Mejdunarodnoye pravo. // Obsh. red. G.I. Tunkin. - M.: «Yuridicheskaya literatura», 1994. - S. 98. 11. Blishenko I.P. Mejdunarodno-pravovie problemi gosudarstv, vxodyashix v SNG. // Moskovskiy jurnal mejdunarodnogo prava. - Moskva, 1997. - № 1. - S. 7. 12. Dejarden D., Jandron K. Nekotorie yuridicheskiye aspekti razdela aktivov i dolgov pri reshenii voprosa o pravopreyemstve gosudarstva // Moskovskiy jurnal mejdunarodnogo prava. - Moskva, 1993. - № 3. - S. 4. 13. Sibukov V.V. Problemi pravopreyemstva v Sodrujestve Nezavisimix Gosudarstv. - Moskva: MGIMO, 1994. - S. 5. 14. Xakimov R.T. Mejdunarodno-pravovie voprosi priznaniya i pravopreyemstva Respubliki Uzbekistan. - Tashkent: «Jaxon», 1996. - S. 126.; Problemi pravopreyemstva gosudarstv v mejdunarodnom prave. - Tashkent: «Fan», 2008. - S.240. 15. Mamatkulov A. Xalqaro huquq. - Toshkent: «Adolat», 1997. - B. 31-33; Saidov A.X. Xalqaro huquq sub'yektlari. - T: IXBURMM, 2000. - B.29-44. 16. Oppengeym L. Mejdunarodnoye pravo. - M.: «Inostrannaya literatura», 1948. T.1. - S. 163. 17. Zaxarova N.V. Pravopreyemstvo gosudarstv. - M.: «Mejdunarodnie otnosheniya», 1973. - S.126. 18. O'Konnell D. Pravopreyemstvo gosudarstv. - M.: «Inostrannaya literatura», 1957. - S. 34. 19. O'Konnell D. Tam je. - S. 34-35. 20. Baratashvili D.I. Novie gosudarstva Azii i Afriki i mejdunarodnoye pravo. - M.: «Nauka», 1968. a. S.101-102. 21. Zaxarova N.V. Tam je. - S. 20. 22. Diplomaticheskiy slovar. V 3-x tomax. - M.: «Nauka», 1985. T. 2. - S. 412. 23. Doklad Komissii mejdunarodnogo prava o rabote yee dvadtsat shestoy sessii. Glava II. Vvedeniye, punkt 71; Bokorne S.M. Allamazonossag - allamutodlas. - Bratislava: Akademiai, 1984. - P. 108; and etc. 24. Baratashvili D.I. Tam je. - S. 101. 25. Shearer I.A. International law. - Starke's. Eleventh edition, 1994. - 291-293 pp. 26. Ilin Yu.D. Cm. Tam je. - S.156-157. 27. Kopilov M.N. Osnovi mejdunarodnogo prava. - M.: UDN im. P. Lumumbi, 1986. - S. 21-22. 28. Yejegodnik Komissii mejdunarodnogo prava. 1974. T. II (chast 1-ya). - S. 210-211. Dokument A/9610/Rev.I. Glava II, razdel D, punkti 3 i 4 kommentariya k state 2. 29. Yejegodnik Komissii mejdunarodnogo prava. 1975. T. II. - S. 139. Dokument A/10010/Rev.I. Glava III, razdel B, punkt 2 kommentariya k podpunktu «e» stati 3. 30. XXXVI-e sobraniye Rossiyskoy assotsiatsii mejdunarodnogo prava. // Moskovskiy jurnal mejdunarodnogo prava. - M., 1993. - № 3. - S. 118-127. 31. Yejegodnik Komissii mejdunarodnogo prava. 1972. T. II. - S. 287. Dokument A/8710/Rev.I. Glava II, razdel C, punkti 1 i 2 kommentariya k state 6. 32. Problemi pravopreyemstva i granitsi Rossiyskoy Federatsii. // Moskovskiy jurnal mejdunarodnogo prava. - M., 1995. - № 4. - S. 84-103. 33. Raxmanov A.R. Pravo vakufnoy sobstvennosti po shariatu i voprosi sobstvennosti religioznix organizatsiy po zakonodatelstvu Respubliki Uzbekistan. Avtoref. dis… kand. yurid. nauk. - T.: Institut filosofii i prava AN Respubliki Uzbekistan, 1997. - S. 30. 34. Pravopreyemstvo gosudarstv v otnoshenii gosudarstvennix dolgov. // Pravovaya reforma v Kazaxstane. - Almati, 2003. - № 1. - S. 56. 35. Kalamkaryan R.A., Migachev Yu.I. Mejdunarodnoye pravo. - M.: Eksmo, 2006. - S. 44-45.]. 36. Yejegodnik Komissii mejdunarodnogo prava. 1974. T. II. (chast 1-ya). - S. 219-220. Dokument A/9610/Rev.I. Glava II, razdel D, punkt 3 kommentariya k state 7. 37. Brownlie I. Principles of Public international Law. - Oxford. Fourth Edition. 1990. - p. 655.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.