•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article explores the theoretical and practical aspects of the legal nature of tax liability as a result of tax administration. Suggestions for improving tax legislation have been developed.

DOI

10.24412/2181-1148-2020-1-140-145

References

1. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 31.12.2019 y., 02/19/SK/4256-son. 2. Zapolskiy SV. Diskussionnie voprosi teorii finansovogo prava. M : RAP, Eksmo, 2008. - S.115. 3. Vinnitskiy D.V. Nalogovoye obyazatelstvo i sistema nalogovogo obyazatelstvennogo prava // Zakonodatelstvo.2003. №7; Zapolskiy SV. O sisteme organov, administriruyushix gosudarstvennie doxodi // Sub'yekti sovetskogo administrativnogo prava: Sb. nauch. trudov SYuI. Sverdlovsk, 1985, Zapolskiy SV. O predmete finansovogo prava // Izvestiya vissh. ucheb. zavedeniy. Ser.: Pravovedeniye. 2002. № 5; Karaseva M V. Finansovoye pravootnosheniye. M.: Izdatelstvo NORMA, 2001. S.271-283; Sindeliani I.A. Nalogovoye obyazatelst¬vo v sisteme nalogovogo prava Rossii // Finansovoye pravo. 2005. №9; Nalogovoye pravo / Pod red. S.G. Pepelyayeva. M., 2000. S. 138-139. 4. Kucheryavenko N.P. Nalogovaya obyazannost: Soderjaniye i osobennosti pravovogo regulirovaniya // Pravovedeniye. - 2002. - № 5 (244). 5. Vinnitskiy D.V. Nalogovoye obyazatelstvo i sistema nalogovogo obyazatelstvennogo prava // Zakonodatelstvo. -2003. - № 7. 6. Karaseva M.V. Finansovoye pravootnosheniye. M.: Izdatelstvo NORMA, 2001. - S.271- 283. Grajdanskoye pravo. Ch.І. Uchebnik/ Pod red. Yu.K. Tolstogo, A.P. Sergeyeva. - M.: Izd-vo TEIS, 1996. - S.13-14. 7. Karaseva M.V. Finansovoye pravootnosheniye. M.: Izdatelstvo NORMA, 2001. S.271- 283. Grajdanskoye pravo. Ch.І. Uchebnik/ Pod red. Yu.K. Tolstogo, A.P. Sergeyeva. -M.: Izd-vo TEIS, 1996. S.13-14. 8. Vinnitskiy D.V. Rossiyskoye nalogovoye pravo: problemi teorii i praktiki. SPb.: Yuridicheskiy sentr Press, 2003. S.305. 9. Vinnitskiy D.V. Nalogovoye obyazatelstvo i sistema nalogovogo obyazatelstvennogo prava // Zakonodatelstvo. - 2003. - №7. 10. Petrova G.V. Obshaya teoriya nalogovogo prava. - M.: ID FBK-PRESS, 2004. - S. 102 11. Sheveleva N.A. Pravovoy status nalogoplatelshikov v rossiyskoy nalogovoy sisteme // Pravovede¬niye. - 1996. - №3(214). 12. Shershenevich G.F. Uchebnik russkogo grajdanskogo prava (po izdaniyu 1907 g.). - M.: Firma SPARK, 1995. - S.270. 13. Sindeliani I.A. Nalogovoye obyazatelst¬vo v sisteme nalogovogo prava Rossii // Finansovoye pravo. - 2005. - №9. 14. Malko A. V. Stimuli i ogranicheniya kak parnie yuridicheskiye kategorii // Pravovedeniye. 1995. №1. 15. Sorokin V.D. Pravovoye regulirovaniye: predmet, metod, protsess // Pravovedeniye. 2000. №4. 16. Vinnitskiy D.V. Rossiyskoye nalogovoye pravo: problemi teorii i praktiki. SPb.:Yuridicheskiy sentr Press, 2003. - S.251; Nalogovoye pravo: Uchebnoye posobiye / Pod red. S.G. Pepelyayeva. - M., 2000. - S.31 va boshqalar. 17. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2007 y., 52 (I)-son. 18. Ioffe O.S., Shargorodskiy M.D. Voprosi teorii prava. - M.: Gos. izd-vo Yurid. lit-ra, 1961. - S.253. 19. Nalogovoye pravo: Uchebnoye posobiye / Pod red. S.G. Pepelyayeva. - M. 2000. - S.89. 20. Zapolskiy S. V. O predmete finansovogo prava // Izvestiya vissh. ucheb. zavedeniy. Ser.:Pravovedeniye.2002. №5.; Teoriya yuridicheskogo protsessa / Pod obsh. red. V.M.Gorsheneva. Xarkov, 1983. S.93.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.