•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article analyzes system of judge’s self-governance organs responsible for governance of court system in Uzbekistan (judge’s self-governance).

DOI

10.24412/2181-1148-2020-4-1-6

References

1. R.S.Abdulin. Formirovaniye i razvitiye sudebnogo upravleniya v Rossii. Avtoreferat na soiskaniye uchenoy stepeni doktora yuridicheskix nauk. - 2015. - S. 28. 2. Doklad Spetsialnogo dokladchika po voprosu o nezavisimosti sudey i advokatov OON Leandro Despui, - 2009. - S. 11 3. Ye.V.Burdina. Mnogofunktsionalnost organov sudeyskogo soobshestva kak garantiya nezavisimosti sudebnoy vlasti. Aktualnie problemi rossiyskogo prava. - 2015. - № 8. - S. 188. 4. O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashining 2018 yil 23 noyabrdagi 908-son qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar korpusini shakllantirishga kumaklashuvchi komissiya to‘g‘risidagi nizom. 5. Otchet OESR po itogam 4 raunda monitoringa v ramkax Stambulskogo plana deystviy po borbe s korruptsiyey «Antikorruptsionnie reformi v Uzbekistane», OESR. - 2019. - S. 108, 111, 145.

Included in

Other Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.