•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article comprehensively analyzes current trends in lawmaking, and develops suggestions for further improvement of lawmaking process.

DOI

10.24412/2181-1148-2020-1-192-195

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 20 yanvardagi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi birinchi yig‘ilishidagi nutqi // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Matbuot xizmatining rasmiy veb-sayti - www.president.uz 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi PF-5635-son “2017- 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi - www.lex.uz 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 apreldagi F-5464-son “O‘zbekiston Respublikasining fuqarolik qonunchiligini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoyishi // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi - www.lex.uz 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi islohotlar ustidan jamoatchilik nazorati samaradorligini, shuningdek, fuqarolarning demokratik o‘zgartirishlardagi faolligini oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2019 yil 4 oktyabrdagi PQ-4473-son qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi - www.lex.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.