•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In the conditions of modernization and reforming of the country, the law- enforcement and judicial-legal reforms are primarily aimed at comprehensive protection of human rights, freedoms and legitimate interests. This is to give the state the role of a chief reformer, to ensure the rule of law, to implement strong social policies, and gradually and gradually. There are also problems with the involvement of preliminary investigations and inquiries. This article analyzes the concept and importance of the investigation, the elements of criminal instances and instances, the investigative activity, the theory of evidence, as well as the methods of detecting and investigating instances in crime investigations. At the end of the analysis, recommendations were made on the facts that should be taken into account in the case-study practice. This article deals with these issues.

DOI

10.24412/2181-1148-2020-1-205-210

References

1. Zakirova U. Jinoyat motivi va maqsadining qilmishini kvalifikatsiya qilishdagi ahamiyati. Yuridik fanlar axborotnomasi.№2-2018. 216 bet. 2. Belkin R.S. Kriminalisticheskaya entsiklopediya. - M., 1997. -S. 83. 3. Obraztsov V.A. Viyavleniye i izoblicheniye prestupnika. - M., 1997. - S. 134. 4. Fadeyev V.I. Rassledovaniye kriminalnix instsenirovok. - M., 2012. S. 26. 5. Dementev V.V. Nauchnie i prakticheskiye problemi rassledovaniya instsenirovki kak sposoba sokritiya prestupleniya: avtoref. Dis. kand. yurid. nauk. - Saratov, 2004. S.16-17. 6. Zorin G.A. Yan Szun Xuey. Kriminalisticheskaya xarakteristika prestupnix instsenirovok// Grodno: GrGU, 1996. - S.19. 7. https://stat.uz/uz/-2019. 8. https://prokuratura.uz/-2019. 9. Gribunov O.P. Nauchnoye naslediye R. S. Belkina i yego vliyaniye na stanovleniye i razvitiye kriminalisticheskoy nauki // Jurnal: Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii -2018 g. 10. Sherbatov V. F., Muxoyedov N. A. Etapi provedeniya operatsii “Zaderjaniye vimogateley s polichnim” // Rossiyskoye zakonodatelstvo i pravoprimenitelnaya deyatelnost organov vnutrennix del. Tezisi dokladov mejvuzovskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. - Rostov-na-Donu: RVSh MVD RF, 1995. - S.91-94. 11. Kadirova M.X., Xakberdiyev A.A. Jinoyat ishlari yurituvida dalillar nazariyasi. O‘quv qo‘llanma. - T.: TDYuU, 2019. - 26-29 bet 12. Karimov V., Xakberdiyev A.A. Tezkor-qidiruv faoliyati. O‘quv qo‘llanma.- Toshkent: TDYuU, 2019. - 119-121 bet 13. Xanina N.V. Primeneniye metoda modelirovaniya dlya viyavleniya priznakov instsenirovok // Aktualnie problemi borbi s prestupleniyami i inimi pravonarusheniyami. - 2016. - № 14-1. -S.128. 14. Burika D.A., Glotov D.A., Malikov S.V. Kriminalnaya instsenirovka kak sposob dezinformirovaniya sub'yektov rassledovaniya // Yuridicheskaya psixologiya. - 2013. - № 3. S. 16- 18. 15. Belkin R.S. Kurs kriminalistiki. 3-e izd., dop. - M., 2001. - C. 772. 16. Markov A.I. Psixologiya prestupnoy instsenirovki: o nekotorix podxodax k raspoznaniyu // Yurist’-Pravoved’. -Rostov-na-Donu. 2012. - № 5. S. 62-65. 17. Stepanov M.E. Ukaz. soch. 2017. S. 77. 18. Burika D.A., Yegorova Ye.V., Merkulova M.V. Pravovie i takticheskiye osobennosti proizvodstva otdelnix sledstvennix deystviy:monografiya. - M., 2015. S.69. 19. Shmonin A.V. Metodi kriminalisticheskoy nauki i kriminalisticheskiye metodi rassledovaniya prestupleniy // Publichnoye i chastnoye pravo. - M., 2011. - № I (IX). - S. 178. 20. Gustov G.A. Programmno-tselevoy metod organizatsii raskritiya ubiystv. - SPb., 1993. - S. 7. 21. Lozovskiy D.N. Programmno-tselevoy metod v protsesse rassledovaniya prestupleniy [Elektronniy resurs] // Vest. Adig. gos. un-ta. Elektron. dan. [B. m.], № 3. 2010. URL: http://cyberleninka.ru/article /n/programmno-tselevoy-metod-v-protsesse- rassledovaniya-prestupleniy (data obrasheniya 12.04.2016). 22. Marochkin N.A., Astashkina Ye.N. Algoritmizatsiya effektivniy metod optimizatsii rassledovaniya prestupleniy [Elektronniy resurs] // Izvest. Alt. gos. un-ta. Elektron. dan. [B. m.], [B. d.] URL: http://cyberleninka.ru/article /n/al goritmizatsiya-effektivnyy-metod- optimizatsii-rassledovaniya-prestupleniy (data obrasheniya 12.04.2016).

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.