•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

the article presents the analysis the theoretical and practical aspects of the state innovation policy in the Republic of Uzbekistan and its legal support. The article provides a peculiar definition of the concept of "state innovation policy" and the key directions of its legal regulation. It presents thorough analysis of the necessity of adopting the Concept of innovation policy of the Republic of Uzbekistan, containing its long-term strategic goals, main objectives and mechanisms for the implementation. It provides suggestions regarding the ways of using legal measures to accelerate the introduction of the most advanced domestic and foreign scientific, technical and technological achievements of the world and the ways of the enhancement of the country's innovative development.

References

1. Natsionalnaya baza dannix zakonodatelstva, 22.09.2018 g., № 06/18/5544/1951. 2. Vestnik Finansovogo universiteta, 2011. № 3(63). - M: FGOBU VPO «Finansoviy universitet pri Pravitelstve Rossiyskoy Federatsii», 2011. - C. 12. 3. Nikolayev I.L. Prioritetnie napravleniya nauki i texnologii. Vibor i realizatsiya. - M: Mashinostroyeniye, 1995. - S. 21. 4. Smirnov B.M. Gosudarstvennaya innovatsionnaya politika Rossii: seli, printsipi, prioriteti. - M.: MTSNTI, 2001. - S. 19. 5. Aganina L.S. Metodi razrabotki i realizatsii effektivnoy gosudarstvennoy innovatsionnoy politiki. Diss.kand.ekon..nauk. - M., 2006. - S. 32-33. 6. Mensfild E. Ekonomika nauchno-texnicheskogo progressa. - M.: Progress, 2007. - S.171. 7. Innovatsionniy menedjment: Kurs lektsii: V dvux chastyax / Pod red. V.N. Arxangelskogo. - M.: Izdatelstvo RAGS, 1997. S. 159. 8. Nikolayev A.I., Lisin B.K. Innovatsionnaya kultura kak kultura peremen (problema, zadachi, definitsii, predlojeniya) // Innovatsii. 2002. № 2-3. S.86. 9. S izmeneniyami ot 16.10.2012 goda. https://meget.kiev.ua/zakon/zakon-ob-innovatsionnoy-deyatelnosti/. 10. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/291. 11. http://bel-kodeksy.com/o_gosudarstvennoj_innovatsionnoj_politike_i_innovatsionnoj_deyatelnosti.htm. 12. http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=51674. 13. https://refdb.ru/look/2818236-p19.html. 14. Prejde vsego, imeyetsya v vidu Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 21 sentyabrya 2018 goda «O Strategii innovatsionnogo razvitiya Respubliki Uzbekistana na 2019 — 2021 godi». Sm.: takje: Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 15 iyulya 2008 goda № PP-916 «O dopolnitelnix merax po stimulirovaniyu vnedreniya innovatsionnix proyektov i texnologiy v proizvodstvo» // Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan (SZ RUz), 2008 g., № 29-30, st. 280; 2010 g., № 1-2, st. 2; 2011 g., № 36, st. 366; 2012 g., № 8-9, st. 78; 2017 g., № 23, st. 447; Natsionalnaya baza dannix zakonodatelstva, 06.04.2018 g., № 06/18/5399/1018); Postanovleniye Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan ot 20 maya 2009 g. № 144 «O dopolnitelnix merax po stimulirovaniyu vnedreniya innovatsionnix proyektov v proizvodstvo» // SZ RUz. - 2009. - № 21. Ct. 253. 15. Yansen F. Epoxa innovatsiy. - M., 2003. - S.78. 16. Dinkin A., Ivanova I., Nochevkin L. Trayektoriya idey: issledovaniya nauchno-texnicheskogo progressa // Mirovaya ekonomika i mejdunar. otnosheniya. - 2006. - № 4. S.77. 17. Oreshenkov A. Institutsionalnie aspekti razvitiya i vzaimodeystviya natsionalnix innovatsionnix sistem stran Yevropeyskogo soyuza // Jurnal mejdunarodnogo prava i mejdunarodnix otnosheniy. - 2006. - № 1. - S.15.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.