•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

this article studies the level of regulation of a fixed-term employment contract in the legislation of foreign countries and conducted a comparative legal analysis of the norms of national legislation. A scientific and practical conclusion on the improvement of national legislation was also drawen.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 1996. – № 1. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2005. – № 37, 38. 280-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 05.01.2018 y., 03/18/456/0512-son; 10.01.2018 y., 03/18/459/0536-son, 19.04.2018 y., 03/18/476/1087-son, 24.07.2018 y., 03/18/486/1559-son, 17.10.2018 y., 03/18/501/2056-son. 2. Suvalova T.V. Ispitatelnыy srok pri srochnom trudovom dogovore // Vestnik universiteta (nauchnыy jurnal) – № 2. – 2017. 3. Qozog‘iston Respublikasi Mehnat kodeksi elektron manzili –www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832. 4. Litva Respublikasi Mehnat kodeksining elektron manzili – http://iaenp.lt/2014/11/07//. 5. Rossiya Federatsiyasi Mehnat kodeksi elektron manzili – www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683. 6. Stephan Hardly, Mark Butler. Europan Employment Laws: A comprative guide (3rd edition). Great Britain. Ltd by: Short Run Press, 2016. 7. Roger Blanpain and others. Regulation of Fixed-Term Employment Contracts: a comparative overwiew. The Netherdlands. Published by: Kluwer Law International, 2010. 8. Chesalina O.V., Chikanova L.A., Sharrer A. Srochnыy trudovoy dogovor v Germanii i Rossii: sravnitelno-pravovoy aspekt. DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Teise.2016.98.9978. 9. Filipova I.A. Osobennosti pravovogo regulirovaniya truda po zakonodatelstvu Rossii i Fransii. Sravnitelno-pravovoye issledovaniye. Monografiya. – M., 2016. 10. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda, 20-son, 354-modda, 23-son, 448-modda, 37-son, 982-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 31.07.2018 y., 06/18/5483/1594-son. 11. Batusova Ye.S.Pravovoye regulirovaniye srochnыx trudovыx dogovorov v Rossii i nekotorыx zarubejnыx stranax (sravnitelno-pravovoye issledovaniye). Diss… kan. yur. nauk. – M, 2014.

Share

COinS