•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article is devoted to the issues that analyses approaches on Viktimological preventive measures of coercion against persons and basing on the results promotes proposals on that sphere.

References

1. Frank L.V. Nekotorye teoreticheskie voprosystanovleniya sovetskoj viktimologii // Poterpevshij otprestupleniya. – Vladivostok, 1974. – S.15; Antonyan Yu.M. Rol konkretnoj zhiznennoj situacii vsovershenii prestupleniya: uchebnoe posobie. – M., 1973. – S.87.; Rivman D.V. Poterpevshij ot prestupleniya: lichnost, povedenie, ocenka. – L., 1973; Ustinov B.C., Gluhova A.A. Ponyatie i znachenie viktimologicheskoj statistiki // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. – 2000. – № 5; Polubinskij V.I. Pravovye osnovy kriminalnoj viktimologii//Zhurnal rossijskogo prava. 2001. №4.;Nadtoka S.V. Viktimologicheskie aspekty profilaktiki nasilstvennyh prestuplenij. Avtoref. diss... kand.yurid.nauk, – M., 1999. – S.207; Kodzov A.B. Kriminologicheskaya harakteristika lichnosti poterpevshih ot vooruzhennyh prestuplenij i ih viktimologicheskaya profilaktika. Avtoref. diss...kand. yurid. nauk. – M., 2009 – S.205; Sherbakova L.Yu.Viktimologicheskij aspekt prestupnosti:sovremennaya teoriya i praktika. Avtoref. diss. kand. yurid. nauk. – SPb., – S.163. 2. Antonyan. Yu.M. Rol konkretnoj zhiznennoj situacii vsovershenii prestupleniya: uchebnoe posobie. – M., 1973. – S. 87; Rivman D.V. Poterpevshij ot prestupleniya: lichnost, povedenie, ocenka. – L., 1973; Ustinov B.C., Gluhova A.A. Ponyatie i znachenie viktimologicheskoj statistiki // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. – 2000. – № 5; 3. Polubinskij V.I. Pravovye osnovy kriminalnoj viktimologii // Zhurnal rossijskogo prava. – 2001. 4. Ўzbekiston Respublikasi қonun ҳuzhzhatlari tўplami. – 2014. – № 20. 221-modda. 5. Abdurasulova Қ.R. Ayollar zhinoyatchiligining zhinoyat-ҳuқuқij va kriminologik muammolari: Yurid. fan. dok. ...dis. – T., 2006; Ismailov I. Ҳuқuқbuzarliklar viktimologik profilaktikasi // Ўzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining Ahborotnomasi. – 2014. – №4. – B. 3–6; Hўzhaқulov S.B. Ҳuқuқbuzarliklar profilaktikasi қonun ҳuzhzhatlari: ilmij-amalij taҳlil // Ўzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining Ahborotnomasi. – 2015. – №4. – B. 34–39; Muhtorov Zh.S. Aktualnost viktimologicheskaya profilaktika provonarushenij v usloviyah Uzbekistana// vestnik Akademiya MVD RUz. – 2015. – №3. – S. 45–49; Giyasov Sh.K. Ҳayotga қarshi zhinoyatlarni ochish faoliyatida қotillik atamasidan fojdalanish va uni tavsiflash masalasiga doir ajrim muloҳazalar // Ўzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining ahborotnomasi. – 2015. – №2. – B. 48–52; Tўraeva D.R. Zhabrlanuvchi manfaatlarini ҳimoya қilishda AҚSh tazhribasiga oid bazi muloҳazalar // Ўzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining ahborotnomasi. – 2013. – №2. – B. 93. 6. Nadtoka S.V. Viktimologicheskie aspekty profilaktiki nasilstvennyh prestuplenij. Avtoref. diss... kand. yurid. nauk. – M., 1999. – S. 207. 7. Kodzov A.B. Kriminologicheskaya harakteristika lichnosti poterpevshih ot vooruzhennyh prestuplenij i ih viktimologicheskaya profilaktika. Avtoref. diss…kand.yurid. nauk. – M., 2009..– S.205. 8. Kodzov A.B. Kriminologicheskaya harakteristika lichnosti poterpevshih ot vooruzhennyh prestuplenij i ih viktimologicheskaya profilaktika. Avtoref. diss…kand.yurid. nauk. – M., 2009..– S.205. 9. Sherbakova L.Yu. Viktimologicheskij aspekt prestupnosti: sovremennaya teoriya i praktika. Avtoref…. diss. kand.yurid. nauk. – SPb., 2005. – S. 163. 10. Zadorozhnyj V.I. Konceptualnye osnovy viktimologicheskoj profilaktiki prestuplenij. Avtoref. dis. … yurid. nauk. – M., 2006. – S. 606. 11. Hўzhaқulov S.B. Ҳuқuқbuzarliklar profilaktikasi қonun ҳuzhzhatlari: ilmij-amalij taҳlil // Ўzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining Ahborotnomasi. – 2015. – №4. – B. 34–39. 12. Alauhanov E.O. Urovni i principy viktimologicheskoj profilaktiki prestuplenij // Vestnik Gosudarstvennaya yuridicheskaya Akademiya Kazahstana. – 2008. – №3. – S.57–59. 13. Musaev M.A. Ҳayotga қarshi zhinoyatlar: nazariya va amaliyot muammolari. Monografiya. – T.: Sharқ, 2011. – B. 238. 14. The main directions and measures of victimological prevention. Borisova Anna – postgraduate student of the International Institute of Economics and Law. Herald of International Institute of Economics and Law. – 2015. – № 3 (20). – P.112–117. 15. Karaketov Yu.M. Agar zhinoyatchi sizga tazhovuz қilsa... – T.: 1999. – B. 11. 16. Hatkova F.H. Viktimologicheskie aspekty zhenskoj prestupnosti. Avtoref. diss...kand.yurid. nauk, – M., 2004. – S.186; Parfiev Yo.A. va boshқalar. Ҳuқuқbuzarliklar profilaktikasi faoliyati psihologiyasi: Darslik. ЎzResp IIV Akademiyasi. – T., 2015. – B. 341–342. 17. Giyasov Sh.K. Ҳayotga қarshi zhinoyatlarni ochish faoliyatida қotillik atamasidan fojdalanish va uni tavsiflash masalasiga doir ajrim mulohazalar // Ўzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining Ahborotnomasi. – 2015. – №2. – B. 48–52. 18. Parfiev Yo.A. va boshқ. Ҳuқuқbuzarliklar profilaktikasi faoliyati psihologiyasi. Darslik. – Akademiya. – T.: 2015. – B. 348. 19. Croll H. Victims of White-Collar and Corporate Crime // Victims, Crime and Society / Edited by Pamela Davies, Peter Francis and Chris Greer. – London: Citi Universitu, 2007. – P.79–108.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.