•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

the article discloses a number of negative consequences of using the land resources in the process of business activities. Author analyzed national legislation and foreign practice regarding this issue and on their basis, proposals are developed for further improvement of legislation.

References

1. Strategiya dejstvij po pyati prioritetnym napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan v 2017—2021 godah. http:// lex.uz. 2. Poslanie Prezidenta Respubliki Uzbekistan Shavkata Mirziyoeva Olij Mazhlisu // Narodnoe slovo. – № 270-271. – 29 dekabrya. – 2018 . 3.Zemelnyj kodeks Respubliki Uzbekistan. – T., 2010, Adolat. – S.6 4. https://studfiles.net. 5. Averyanova N.N. Zemelnoe pravo v voprosah i otvetah. Uchebnoe posobie. – M.: Prospekt, 2015. – 234 c 6. Nacionalnyj doklad o sostoyanii okruzhayushej sredy i ispolzovanii prirodnyh resursov v Respublike Uzbekistan. – Tashkent: Chinor ENK, 2013. – 147 s. 7. lex.uz 8. Bogolyubov S. A. Zemelnoe pravo. – M.: Vysshee obrazovanie, 2017. – 289 c. 9. Suhova, E.A. Zemelnoe pravo Rossii. Praktikum / E.A. Suhova. – M.: Aj Pi Er Media, 2013. – 389 c. 10. Krassov, O.I. Zemelnoe pravo. – Moskva: SINTEG, 2017. – 278 c. 11. Golichenkov, A.K. Zemelnoe pravo Rossii. Praktikum. – M.: Gorodec, 2016. – 107 c. 12. Holmuminov Zh.T. Ekologicheskoe pravo. – T., Taffakur, 2010. – S.201. 13. https://articlekz.com. 14. Bazarov A.K. Ekonomicheskie i metodologicheskie osnovy sistemnogo zemlepolzovaniya Uzbekistana v rynochnyh usloviyah (na materialah oroshaemyh zemel respubliki). Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora ekonomicheskih nauk. – T., 2009. – S.5.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.