•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

this article is realted to particular qualities and conceptions of socio-ecological control, conclusions and offers on this problem are included.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2014. 2. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga sharh / Mas’ul muharrir: A.A.Azizxo‘jayev. – Toshkent: O‘zbekiston, 2008. – B. 152-153. 3. Mirziyoyov Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi // Xalq so‘zi. – 2016. – 8 dekabr. 4. Najimov M.K. Fuqarolik jamiyati institutlarining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari // “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi – jamiyat farovonligi va taraqqiyotining huquqiy kafolati” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent: TDYuI, 2009. – B. 61–65; Nazarov Sh. Fuqarolik jamiyati va jamoat tashkilotlari o‘rtasidagi huquqiy munosabatlar nisbati // TDYuI axborotnomasi. – Toshkent. – 2008. – №8. 5. Nazarov Sh., Babayarova I. Jamiyatni demokratlashtirish sharoitida jamoat tashkilotlarining funksiyalari // “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi – jamiyat farovonligi va taraqqiyotining huquqiy kafolati” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent: TDYuI, 2009. – B. 266-267. 6. Piщulin O.V. Seli, ob’ektы i sub’ektы obщestvennogo kontrolya // Vestnik KGU im. N.A.Nekrasova. – 2014. – №4. – S. 110; Bulekbayev E.K. O nekotorыx pravovыx garantiyax deyatelnosti obщestvennыx organizatsiy v sfere oxranы okrujayuщey sredы // Vestnik KRSU. – 2015. №2. – S. 90–93; Xolmanova D.R. Nodavlat notijorat tashkilotlarning huquqiy maqomini takomillashtirish masalalari // Davlat qurilishi va boshqaruvining dolzarb muammolari: ilmiy maqolalar to‘plami / Mas’ul muharrir: prof. H.T.Odilqoriyev. – 2015. – №1. – Toshkent: TDYuU, Huquqiy tadqiqotlar markazi, 2015. – B.152–165. 7. Chitra A. “Role of Ngo’s In Protecting Environment And Health” in Martin J. Bunch, V. Madha Suresh and T. Vasantha Kumaran, eds ., Proceedings of the Third International Conference on Environment and Health, Chennai, India, 15-17 December, 2003. Chennai: Department of Geography, University of Madras and Faculty of Environmental Studies, York University. – P.112. 8. O‘zbekiston Respublikasining 1999 yil 14 apreldagi 763-I-sonli “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi axborotnomasi. – 1999. – №5. 115-modda. 9. O‘zbekiston Respublikasining 2007 yil 3 yanvardagi O‘RQ–76-sonli “Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni // “O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami”. – 2007. – № 1-2. 2-modda. 10. Turebekov T.M. Obщestvennыe ob’edineniya kak sub’ektы grajdanskogo prava. Avtoref. diss. ... k.yu.n. – Tashkent: TGYuI, 2002. – S. 22. 11. Xmeleva Ye.N. Pravovыe osnovы deyatelnosti obщestvennыx ekologicheskix ob’edineniy. Avtoref. diss. ... k.yu.n. – M., 1995. – S. 28. 12. Budak S.D. Konstitutsionno-pravovoy status obщestvennыx ekologicheskix ob’edineniy v Rossii: Avtoref. diss. ... kand. yurid. nauk. – Saratov, 2004. – S. 18. 13. Xmeleva Ye.N. Pravovыe osnovы deyatelnosti obщestvennыx ekologicheskix ob’edineniy: Avtoref. diss. ... k.yu.n. – M., 1995. – S. 13.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.