•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

the article gives an analysis of the qualification of crimes on the object of encroachment. At the same time, articles of crimes against the person of the Criminal Code are examined from the point of view of their object, certain shortcomings are revealed and concrete proposals are given for their elimination.

References

1. Rasulev A.A. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda jinoyat qonunining ahamiyati // Jinoyat qonunchiligini takomillashtirish muammolari mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – Toshkent: TDYuI, 2010. – B.126. 2. Kudryavsev V.N. Obщaya teoriya kvalifikatsii prestupleniy. – M., 1998. – S.8. 3. Borodin S.B. Prestupleniya protiv jizni. – SPb.: Yuridicheskiy sentr press, 2003. – S.376. 4. Chitlov D.S. Oxrana zdorovya grajdan ot tyajkix nasilstvennix posyagatelstv. – Saratov, 2004. – S.89. 5. A.S.Yakubov, R.Kabulov, Z.S.Zaripov va boshq. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Darslik. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2009. – B.151. 6. O‘zbekiston yuridik ensiklopediyasi. / Nashr uchun mas’ul R.A.Muhitdinov va boshq. / Mas’ul muharrir: N.To‘ychiyev. – Toshkent: Adolat, 2009. – B.232. 7. Zagorodnikov N.I. Prestupleniya protiv zdorovya. – M., 1999. – S.59. 8. Bakunov P.B. Qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish jinoyati. – Toshkent: TDYuI, 2008. – B.58. 9. “Qasddan odam o‘ldirishga oid ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Oliy sud Plenumining 2004 yil24 sentyabrdagi qarori // O‘zbekiston Respublikasi Oliy sud Plenumi qarorlar to‘plami. 1991–2006 yillar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2007. – B.192. 10. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000 yil 22 dekabrdagi “Transport harakati yoki undan foydalanish xavfsizligiga qarshi jinoyatlarga oid ishlar yuzasidan sud amaliyoti to‘g‘risida”gi 32-sonli qarori // O‘zbekiston Respublikasi Oliy sud Plenumi qarorlar to‘plami. 1991–2006 yillar. T.2. – Toshkent: O‘qituvchi, 2007. – B.57.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.