•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article illustrates interrelations of facultative (non-obligatory) attributes of the crime impartial sides in qualifying the criminal ¬act and their criminal-legal values, including the theoretical and practical problems of facultative attributes of the impartial sides of the crime, which are specified in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Moreover, proposals and recommendations for further improvement of the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan are devised.

References

1. Timeyko G.V. Obщeye ucheniye ob ob’ektivnoy storone prestupleniya. – Rostov n/D, 1977. – S.6. 2. Rustamboyev M.X. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharhlar (Maxsus qism). (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vaziri, birinchi darajali adliya maslahatchisi B.M.Mustafoyevning umumiy tahriri ostida). – T.: ILM ZIYO, 2006. – B.30. 3. Suxarev Ye.A. Optimalnoye otrajeniye sposoba soversheniya prestupleniya v konkretnix sostavax // Nekotorie voprosi effektivnosti ugolovnogo zakonodatelstva. – 1974. – S.60. 4. Novik V.V. Sposob soversheniya prestupleniya. Ugolovno-pravovoy i kriminalisticheskiy aspekti. – SPb., 2002. – S.14. 5. Toshkent viloyati Chirchiq sud arxivi materiallaridan. – Toshkent, 2017. 6. Toshkent viloyati Chirchiq sud arxivi materiallaridan. – Toshkent, 2017. 7. Jordaniya I.Sh. Struktura i pravovoye znacheniye sposoba soversheniya prestupleniya. – Tbilisi: Izd-vo «Sabchota Sakartvelo», 1977. – S.63. 8. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi qarorlar to‘plami./1991–2006. Birinchi jild. Rasmiy nashr. – T.: Adolat, 2006. – B.223-224. 9. Ugolovniy kodeks Estonskoy Respubliki (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 11.06.2018 g). www. estonia.news-city.info 10. Mixaylov N.F. Sposob soversheniya prestupleniya i yego ugolovno-pravovoye znacheniye. Avtoref. diss… k.yu.n. – M., 2007. – S.17. 11. Leontev A.N. Problemi razvitiya psixiki. – M., 1959. – S.213. 12. Mixaylov N.F. Sposob soversheniya prestupleniya i yego ugolovno-pravovoye znacheniye. Avtoref. diss. k.yu.n. – M., 2007. – S.18. 13. Ugolovniy kodeks Respubliki Kazaxstan (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 12.07.2018 g). www. zakon.uchet.kz. 14. Ugolovniy kodeks Respubliki Kirgizii (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 24.01.2018 g). www. online.zakon.kz. 15. Ugolovniy kodeks Respubliki Belarus (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 17.07.2018 g). www. kodeksy.by. 16. Ugolovniy kodeks Fransii / nauch. red. L. V. Golovko. – SPb.: Yuridicheskiy sentr Press, 2002. – S174.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.