•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In this article, the author reveals the problems of the legal regulation of the international distribution contract and the legal settlement of the distribution contract in the legislation of the Republic of Uzbekistan.

References

1. Vilkova N.G. Dogovornoe pravo v mejdunarodnom oborote. – M.: Statut, 2002. – S.388. 2. Doronkina V.YU. Implementatsiya distribyutorskogo dogovora v rossiyskoe pravo Avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. – SPb, 2016. – S.15. 3. Kashirina T.V. Distribyutorskiy dogovor i ego mesto v sisteme dogovorov GK RF // Zakon. – 2011. – № 6. – S.81. 4. Pshenichnikova E.S. Pravovaya priroda distribyutorskogo dogovora: problemyi teorii i pravoprimenitelnoy praktiki // Molodoy uchenyiy. –2016. – №20. – S. 563 – 566. 5. Romanova V.E. Transgranichnyiy distribyutorskiy dogovor v stranah Evropyi: Niderlandyi i Frantsiya // Mejdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. – 2013. – № 1 (70). – S. 37. 6. SHmittgoff K.M. Eksport: pravo i praktika mejdunarodnoy torgovli / Per. s angl. – M.: YUridicheskaya literatura, 1993. – S. 132.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.