•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In this article, the essence, forms, theoretical and legal foundations of the participation of the Kengashes of People's Deputies and the citizens in the discussion of draft laws are revealed as well as proposals on improving the organizational and legal mechanism of its expansion.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoniga sharh // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2017. – №6. 70-modda. 2. Mirziyoyev Sh.M. Parlamentimiz haqiqiy demokratiya maktabiga aylanishi, islohotlarning tashabbuskori va asosiy ijrochisi bo‘lishi kerak / Xalq so‘zi. – 2017. – 13 iyul. 3. Notijorat huquqi bo‘yicha xrestomatiya. – T.: 2009. – B.404. 4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi. – 1994. – №5. 125-modda. 5. Ismailova G., Yo‘ldoshev A., Maxmudov A. Xalq deputatlari mahalliy Kengashlar faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish. Amaliy qo‘llanma. – Toshkent, 2015. – B.52. 6. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2007. – №15. 151-modda.

Share

COinS