•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article describes a brief legal-theoretical analysis of the main characteristics of the administrative procedures in Germany.

References

1. Lars Broker. Otmena administrativnix aktov v sootvetstvii s nemetskim zakonodatelstvom. Yejegodnik publichnogo prava 2016: Administrativniy akt. – M.: Infotropik Media, 2015. – S.196. 2. Yan Sikou. Protsedura izdaniya administrativnogo akta. Yejegodnik publichnogo prava 2016: Administrativniy akt. – M.: Infotropik Media, 2015. – S.5. 3. Heribert Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, 8. Aufl. 2014, § 9. Rn. 118. 4. Yorg Pudelka. Dopolnitelnie polojeniya k administrativnim aktam. Yejegodnik publichnogo prava 2016: Administrativniy akt. – M.: Infotropik Media, 2015. – S.98-99. 5. Yan Sikou. Osnovi zakonodatelstva ob administrativnix protsedurax v Germanii. Yejegodnik publichnogo prava 2014: Administrativnoye pravo: sravnitelno-pravovie podxodi. – M.: Infotropik Media, 2014. – S.366. 6. De-Meyl qonuniga ko‘ra agar ma’muriy organ elektron ma’muriy aktni qabul qiladigan bo‘lsa, De-Mail-akkaunt foydalanuvchisi ekanligi to‘g‘risidagi ma’lumotni aks ettirishi lozim. Agar yozma ma’muriy akt texnik vositalar orqali qabul qilinadigan bo‘lsa, unda ma’muriy organ rahbarining imzosi va ism-sharifi aksi mavjud bo‘lmasligi mumkin. 7. Germaniya MPt Qonunida ma’muriy aktlarga tuzatishlar kiritish va ruxsatnoma fiksiyasi to‘g‘risidagi normalar ham o‘rnatib qo‘yilgan. 8. Ma’muriy organ istalgan paytda ma’muriy aktda mavjud arifmetik, harflardagi xatoliklar va boshqa ochiq xatoliklarni tuzatishga haqli. Ma’muriy aktga protsedura ishtirokchilarining huquqiy manfaati bo‘lgandagina tuzatishlar kiritilishi mumkin. Ma’muriy organ tuzatish kiritish talab etiladigan hujjatni talab qilish (so‘rab olish)ga haqli (qonunning 42-moddasi). 9. Qaror qabul qilishning qonunda o‘rnatilgan muddati o‘tgandan keyin so‘ralgan ruxsatnoma huquq normasi nazarda tutilganda va iltimosnoma yetarli darajada aniq bo‘lsa, ruxsatnoma berilgan hisoblanadi (ruxsatnoma fiksiyasi) (qonunning 42a-moddasi). 10. Zyuzin V.A. – 2007. – Ukaz.soch. – S.114-115.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.