•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article analyzes the role of interpretation of law in the process of law enforcement activity, the need for interpretation of law, theoretical methods and types of interpretation. Proceeding from the legal practice, an informal professional interpretation of the law is presented on the example of the interpretation of the norm of the current normative legal act.

References

1. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan №UP–4947 ot 7 fevralya 2017 goda «O strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan» // Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. 13 fevralya 2017 g., – №6, st. 70. 2. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan №UP-5505 ot 08 avgusta 2018 goda «Ob utverjdenii Konsepsii sovershenstvovaniya normotvorcheskoy deyatelnosti» // Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan // Natsionalnaya baza dannix zakonodatelstva. www.lex.uz, 9 avgusta 2018 g. 3. Narodnoye slovo. – 2017. – 8 sentyabr. 4. Alekseyev S.S. Gosudarstvo i pravo: nachalniy kurs. – M.,1993. 5. Obщaya teoriya gosudarstva i prava. Uchebnik / pod red. S.Yu. Naumova, A.S.Mordovsa, T.V.Kasayevoy. – Saratov: Saratovskiy sotsialno-ekonomicheskiy institut (filial) REU im. G.V.Plexanova, 2018. 6. Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. – 2012. – №52. – S.583. 7. Konstitutsionniy zakon Respubliki Uzbekistan «O Konstitutsionnom sude Respubliki Uzbekistan» ot 31.05.2017 g. N ZRU-431 // Narodnoye slovo. – 2017. – 1 iyun. 8. Morozova L.A. Teoriya gosudarstva i prava. – M.: Rossiyskoye yuridicheskoye obrazovaniye, 2010. 9. Yuridicheskoye chteniye / www.law.wikireading.ru. 10. Matuzov N.I., Malko A.V. Teoriya gosudarstva i prava. Uchebnik. – M.: Yurist’, 2004. 11. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan №PP–2733 ot 19 yanvarya 2017 goda «O merax po korennomu sovershenstvovaniyu deyatelnosti yuridicheskoy slujbi» // Narodnoye slovo. – 2017. – 20 yanvar. 12. Zakon Respubliki Uzbekistan «Ob ispolnenii sudebnix aktov i aktov inix organov» ot 29 avgusta 2001 goda № 258-II // Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan. – 2001. – №9-10. – S.169. 13. Polojeniye o poryadke sostavleniya, utverjdeniya i registratsii smet rasxodov i shtatnix raspisaniy byudjetnix organizatsiy i poluchateley byudjetnix sredstv (zaregistrirovano Ministerstvom yustitsii Respubliki Uzbekistan za №2634 ot 15 dekabrya 2014 goda // Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. – 2014. – 22 dekabr. – №51. – S.612. 14. Ekonomicheskiy protsessualniy kodeks Respubliki Uzbekistan (utv. Zakonom Respubliki Uzbekistan №ZRU-461 ot 24 yanvarya 2018 goda) // www.nrm.uz.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.