•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article deals with some issues of scientific and theoretical analysis of the intersection and legal support of environmental threat and catastrophe, also its enhancing in legislation is proposed.

References

1. https://www.bbc.com/uzbek/news. 2. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining 2017–2021 yillarda “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” http://strat egy.regulation.gov.uz/uz/document/2. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017 yil 19 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so‘zlagan nutqi // Xalq so‘zi. – 2017. – 20 sentyabr. 4. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2017. – №13. 208-modda. 5. Dyuvino P., Tang M. Biosfera i mesto cheloveka v ney. – M.: Progress, 1973; Duglas U.O. Trexsotletnyaya voyna. Xronika ekologicheskogo bedstviya. – M.: Progress, 1975; Vodopyanov P.A. Ustoychivost i dinamika biosferi. – Minsk: Nauka i texnika, 1981 i drugiye. 6. Snakin V.V. Ekologiya i oxrana prirodi: Slovar-spravochnik. – M.: Academia, 2000. – S. 358. 7. Bachinskiy G.A.Sotsioekologiya: teoreticheskiye i prikladnie aspekti. – Kiyev: Naukova dumka, 1991. 8.Von Weiczacker E.,Lovins A.B, Lovins L.H. Factor-Four. Doubling Wealth, Halving Resourse Use. – London: Earthscan Publ., 1997. – S. 125-126. 9. Uskov I.N. Ekologicheskaya bezopasnost obщestva kak osnova yego suщestvovaniya // Nasiliye. Lichnost. Obщestvo. Materiali nauchno-prakticheskoy konferensii. – M.: VNII MVD Rossii, 2000. – S.23–25. 10. Xolmo‘minov J.T. Ekologik tahdidlarning oldini olish va bartaraf etish huquqiy muammolarining ilmiy-nazariy tahlili. Monografiya. – Toshkent: TDYuU, 2016. – B.9. 11. Bozorov U.B. Ekologik ofat oqibatlarini yumshatish – dolzarb vazifa // Huquq va burch. –2012. – №3. 12. Bozarov D.M. Ijtimoiy sinergetika va uning falsafiy muammolari // Milliy g‘oya va ijtimoiy sinergetikaning falsafiy asoslari. – T.: Turon zamin ziyo, 2015. – B.10–18; Sharipov E. Inson, insoniyatning ba’zi ijtimoiy-muammolari va sinergetika // Milliy g‘oya va ijtimoiy sinergetikaning falsafiy asoslari. – T.: Turonzaminziyo, 2015. – B.19–21. 13. Zubakov V.A. Klimat v istorii biosferi // Vestnik RAN. – Moskva, – 2001. – № 2. – S.137. 14. Reymers N.F. Ekologiya (teorii, zakoni, pravila, prinsipi i gipotezi). – M.: ITs «Rossiya molodaya», 1994;. Stepin V.S. Teoreticheskoye znaniye: struktura, istoricheskaya evolyutsiya. – M.: Progress-Traditsiya, 2000. 15. Petrov K.M. Obщaya ekologiya: vzaimodeystviye obщestva i prirodi. – SPb.: Ximiya, 1998; Bell D. Gryaduщeye postindustrialnoye obщestvo: opit sotsialnogo prognozirovaniya. – M.: Academia, 1999. – S.764-765. 16. Yanovskiy R.G. Vostok-Zapad: sotsialnie izmeneniya i dinamika geopoliticheskoy situatsii // Sotsiologicheskiye issledovaniya. – 1998. – №7. – S.3–16; Yusfin Yu.S. Nashe obщeye buduщeye: dve sistemi vzglyadov // Obщestvennie nauki i sovremennost. – 2000. – №2. – S.131–139. 17. www.bbc.com/uzbek/news/story/2008. 18. UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, (predvaritelniy variant), http://www.unep.org/greeneconomy. 19. Sokolov V. SShA – Kanada: ekologicheskiye konflikti // Priroda i chelovek. – 1985. – №1. – S.40. 20. The Swedish Environmental Code. A resume of the text of the Swedish Environmental Code // www.sweden.gov.se.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.