•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article analyzes small business and its types, the order of taxation for small firms, the types of taxes paid by small businesses and their features.

References

1. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 2018. 25 may. 06/18/5447/1269-son. 2. https://stat.uz/uploads/docs/maliy-biznes-yan-dek-2017-uz.pdf. 3. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 2018. 21 avgust. №06/18/5516/1778. 4. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2017. – №52. 598-modda; №1. 1-modda. 5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 28 avgustdagi “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash Davlat dasturi to‘g‘risida”gi 344-qarori. 6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. –1997. – №4-5; – №9. 241-modda. 7. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – 2018. – 27 iyul. 03/18/488/1579-son. 8. Mualliflar jamoasi.Tadbirkorlik (biznes) huquqi. Darslik. Mas’ul muharrir yu.f.n., dots., X.Azizov. – T.:TDYuU, 2018. – B.16. 9. https://finansist.uz/uz/glossary-in-uzbek. 10. https://finansist.uz/uz/glossary-in-uzbek/. 11. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – 2018. – 30 iyun. 06/18/5468/1420-son. 12. http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/53035-soliq-tizimini-unifikatsiyalash-orqali-soliq-yukini-adolatli-taqsimlash. 13. Isayeva F.B. Soliq huquqi. Darslik. – Toshkent:TDYU, 2017. – B.14. 14. S.R.Adizov. Soliq yukining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta’sirini modellashtirish va prognozlashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati. – T., 2018. – B.15. 15. http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/55323-xujalik-subktlari-rtasidagi-qarzdorliklar-muammosiga-soliqlar-va-boshqa-majburiy-tulovlarning-tasiri. 16. www.stat.uz.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.