•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article analyzes small business and its types, the order of taxation for small firms, the types of taxes paid by small businesses and their features.

References

1. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 2018. 25 may. 06/18/5447/1269-son. 2. https://stat.uz/uploads/docs/maliy-biznes-yan-dek-2017-uz.pdf. 3. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 2018. 21 avgust. №06/18/5516/1778. 4. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2017. – №52. 598-modda; №1. 1-modda. 5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 28 avgustdagi “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash Davlat dasturi to‘g‘risida”gi 344-qarori. 6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. –1997. – №4-5; – №9. 241-modda. 7. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – 2018. – 27 iyul. 03/18/488/1579-son. 8. Mualliflar jamoasi.Tadbirkorlik (biznes) huquqi. Darslik. Mas’ul muharrir yu.f.n., dots., X.Azizov. – T.:TDYuU, 2018. – B.16. 9. https://finansist.uz/uz/glossary-in-uzbek. 10. https://finansist.uz/uz/glossary-in-uzbek/. 11. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – 2018. – 30 iyun. 06/18/5468/1420-son. 12. http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/53035-soliq-tizimini-unifikatsiyalash-orqali-soliq-yukini-adolatli-taqsimlash. 13. Isayeva F.B. Soliq huquqi. Darslik. – Toshkent:TDYU, 2017. – B.14. 14. S.R.Adizov. Soliq yukining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta’sirini modellashtirish va prognozlashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati. – T., 2018. – B.15. 15. http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/55323-xujalik-subktlari-rtasidagi-qarzdorliklar-muammosiga-soliqlar-va-boshqa-majburiy-tulovlarning-tasiri. 16. www.stat.uz.

Share

COinS