•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In this article, the author analyzes the issues of bringing criminal norms in accordance with the international treaties of the Republic of Uzbekistan.

References

1. Kontseptsiya sovershenstvovaniya ugolovnogo i ugolovno-protsessualnogo zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. Natsionalnaya baza dannyih zakonodatelstva/ 15.05.2018 goda, № 07/18/3723/1225. 2. Konstitutsiya Respubliki Uzbekistan Sobranie zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. 2007. – № 15. st. 152; – 2008. – № 52. st. 510; – 2011. – № 16. st 159; – 2014. – № 16. st. 176; – 2017. – № 14. st. 213, № 22. st. 406, № 35. st. 914. 3. Zakon Respubliki Uzbekistan «O mejdunarodnyih dogovorah Respubliki Uzbekistan» Natsionalnaya baza dannyih zakonodatelstva 19.04.2018 goda, № 03/18/476/1087. 4. Ugolovnyiy kodeks Respubliki Uzbekistan. Natsionalnaya baza dannyih zakonodatelstva, 10.01.2018 goda, № 03/18/459/0536, 05.04.2018 goda, № 03/18/470/1005, 19.04.2018 goda, № 03/18/476/1087, 21.07.2018 goda, № 03/18/485/1552 5. Kibalnik A.GODA Sovremennoe mejdunarodnoe ugolovnoe pravo: ponyatie, zadachi, printsipyi. – SPb., 2003. – S.188. 6. Inogamova-Hegay L.V. Prestuplenie po mejdunarodnomu ugolovnomu pravu i ego zakreplenie v natsionalnom ugolovnom prave // Mejdunarodnoe i natsionalnoe ugolovnoe zakonodatelstvo: problemyi yuridicheskoy tehniki: Mater. III Mejdunar. nauch.-prakt. konf. – M., 2004. – S.334. 7. Konventsiya o borbe s nezakonnyim zahvatom vozdushnyih sudov 1970 goda http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aircraft_seizure.shtml. 8. Konventsiya o psihotropnyih veschestvah 1971 goda http://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/conventions/pdf/substances1971.pdf. 9. Venskaya konventsiya o prave mejdunarodnyih dogovorov 1969 goda http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml. 10. Liholaya V.A. Protsess implementatsii norm mejdunarodnogo ugolovnogo prava v natsionalnoe pravo // Mejdunarodnoe i natsionalnoe ugolovnoe zakonodatelstvo: problemyi yuridicheskoy tehniki: Mater. III Mejdunar. nauch.-prakt. konf. – M., 2004. – S.343. 11. Zakon Respubliki Uzbekistan «O normativno-pravovyih aktah» Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan. – 2001. – № 1-2. st. 8; – 2004. – № 1-2. st. 18; Sobranie zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. – 2004. – № 51. st. 514 12. Jenevskie konventsii 1949 goda i protokolyi k nim. http://www.un.org/ru/humanitarian/law/geneva.shtml.

Share

COinS