•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article examines some of the historical problems and ways of solving these problems, in the field of privacy and protection of personal private confidential information.

References

1. Prava cheloveka. Sbornik universalnыx i regionalnыx mejdunarodnыx dokumentov. – M.: Izd-vo MGU, 1990. – S.320. 2. Konstitutsiya SShA. Tekst i postateynыy kommentariy. – M.: Yur-lit. 1984. – S.165. 3. S.Molchanov. Neobxodimost zaщitы personalnыx dannыx v elektronnыx istochnikax informatsii // www.prpc.ru. 4. Marchenko G.V. Obщaya teoriya gosudarstva i prava. – M.: Yurist, 1995. – S.153. 5. Yevropeyskaya konvensiya o zaщite fizicheskix lits pri avtomatizirovannoy obrabotke personalnыx dannыx ot 28 yanvarya 1981 goda. Strasburg // Elektronnaya biblioteka mejdunarodnыx dokumentov po pravam cheloveka. www.hri.ru 6. Zakon Respubliki Uzbekistan «O prinsipax i garantiyax svobodы informatsii» // Narodnoye slovo. – № 32-33 (3124-3125). 7 fevralya 2003 g. 7. Zakon Respubliki Uzbekistan «Ob oxrane zdorovya grajdan» // Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan. – 1996. – №9. – S.128; Zakon Respubliki Uzbekistan «O zaщite naseleniya ot tuberkulyoza» //Sobraniye zakonodatelstv Respubliki Uzbekistan. – №10.2001; Zakon Respubliki Uzbekistan «O profilaktike zabolevaniya, vыzыvayemogo virusom immunodefitsita cheloveka (VICh-infeksii)» // Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan. – 1999. – №9. – S.213.

Included in

Civil Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.