•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article presents a comparative legal analysis of the procedure for the election and appointment of judges in the Republic of Uzbekistan, their legal foundations, similar and distinctive aspects, as well as the specific features of the formation of the judiciary in developed foreign states, and the author has given relevant recommendations and proposals.

References

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun va adolat ustuvorligini ta’minlash – barcha ezgu maqsadimizga erishishning eng muhim sharti mavzusidagi yig‘ilishida so‘zlagan nutqi // Xalq so‘zi. – 2017. – 14 iyun. – №117 (6811). 2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. // Tahrir hay’ati: T. Mirzayev (rahbar) va boshq.; O‘zR FA Til va adabiyot instituti. – T.: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2006. – B. 423. 3. Konstitutsiyaviy huquq. Ensiklopedik lug‘at. // Mas’ul muharrir va mualliflar jamoasining rahbari Mustafoyev B. – Toshkent: O‘zbekiston, 2006. – B.7, –B.351. 4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – B.27. 5. Muxitdinov F.M. Sud mustaqilligi va sudyalarni tayinlash // Davlat va huquq. – 2000. – №1. – B.31. 6. Jamolov B. Sud hokimiyati // Huquq va burch. 2008. – № 11. –– B. 35–38. 7. Muxitdinova F.F. Sud mustaqilligi – adolat kafolati // Huquq va burch. – 2007. – № 3.– B.34-35. 8. Boboyev X.B. Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda sud hokimiyati // O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi Qonun nomi bilan. – 2002. – №1. – B.32. 9. Frances Kirkham. Encouraging and Supporting Those Aspiring to be Judges. // Judicial Appointments Balancing Independence Accountability and Legitimacy // collection of essays. Publishing ilex, JAC, Londan, 2010). – R.77–87. 10. Muxitdinov F.M. Sud mustaqilligining dolzarb masalalari // Falsafa va huquq. – 2005. – №2. – B. 35–37. 11. Azizov X.T. Inson huquqlari himoyasi sud-huquq islohotlarining bosh maqsadidir // Huquq va burch. – 2009. – № 1. – B.5. 12. O‘zbekistonda sud hokimiyati: islohotlar davri // Mualliflar jamoasi. – Toshkent: Adolat, 2002. – B.37. 13. The Constitution of the United States of America // http://constitutionus.com. 14. Jamolxonova K. Islomda qozilik institutining shakllanish tarixi // Ilmiy-tahliliy axborot. – 2005. – №1. – B. 47. 15. Kvitsiniya F.A. Garantii nezavisimosti sudey. Avtoref. dis … kand. yurid. nauk. – M., 2007. – S. 9–10. 16. Shami Chakrabarti. The Judiciary: why diversity and Merit Matter? // Judicial Appointments Balancing Independence Accountability and Legitimacy // collection of essays. Publishing ilex, JAC, Londan, 2010). – pp. 67– 69. 17. Muxitdinova F.F. Konstitutsiya va sudyalar mustaqilligi kafolatlari // Jamiyat va boshqaruv. – 2003. – №1. – B. 4–9. 18. Yuldasheva N. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining huquqiy maqomi va vakolatlari // Jamiyat va boshqaruv. – 2017. – №2. – B.46. 19. Constitution of October 4, 1958 (as amended up to July 23, 2008) // www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5560 20. Yeroщin G.T. Problemы formirovaniya sudeyskogo korpusa v Rossiyskoy Federatsii // Rossiyskiy sudya. – 2018. – № 1. – S.51–57. 21. Haydarov J. Sud tizimini takomillashtirish – davr talabi // Huquq va burch. – 2011. – №2. – B.6. 22. Inog‘omjonova Z., M.Rajabova. Sudyalarning yangi maqomi. – T.: Akademiya, – 2005. – B. 8-9. 23. Muxtorov N. O‘zbekistonda sudyalar korpusini shakllantirishning huquqiy asoslari va ularni yanada takomillashtirish masalalari // O‘zbekistonda sudyalar korpusini shakllantirish va ular mustaqilligini ta’minlash: kotsepsiyada belgilangan ustuvor vazifalar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – T.: TDYuI nashriyoti. – 2012. – B. 24, 30. 24. Sudya sudyaga ko‘zgudir // Huquqshunos. – 2015. – №2. – B.47. Judicial Systems of Central Asia a Comparative overview. Obzor sudebnыx sistem stran sentralnoy Azii. Avtorskiy kollektiv: Dikov G., Talapina E., Yursena L., Kalchenko S., Baglay K. – M.: ID Yurisprudensiya, 2015. – 328 s. 25. Konstitutsii zarubejnыx stran // Sost. Dubrovin V.N. – M.: Yurlitinform, 2001. – S.60.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.