•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article discusses issues of the improvement of operative-search activity, local and foreign experience. Without the support of criminal procedural activity for operative-search activities, without developing a joint mechanism for the presentation and use of the results of operative-search activity in proving in criminal cases, it is impossible to achieve success in the disclosure and investigation of a significant number of crimes committed.

References

1. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O strategii deystviy po pyati prioritetnыm napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan v 2017–2021 godax» ot 7 fevralya 2017 goda №UP–4947 // Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. – 2017. – № 6. – S.70. 2. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O merax po korennomu povыsheniyu effektivnosti deyatelnosti organov vnutrennix del, usileniyu ix otvetstvennosti za obespecheniye obщestvennogo poryadka, nadejnoy zaщitы prav, svobod i zakonnыx interesov grajdan» ot 10 aprelya 2017 goda №UP–5005 // Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. – 2017. – №15. – S.243. 3. Belkin A.R. Teoriya dokazыvaniya v ugolovnom sudoproizvodstve. – M.: Norma, 2005. – S.37-38 4. Abdumajidov G.A. Isbotlash va iqrorlik. // Inson va qonun. – 2003. – 14 yanvar. – S.16 5. Dolya Ye.A. Ispolzovaniye v dokazыvanii rezultatov operativno-rozыsknoy deyatelnosti. – M., 2006. – S.68 6. Aliyev T.T. Ponyatiye i struktura ugolovno-protsessualnogo dokazыvaniya // Sledovatel. – 2003. – № 2. – S.43 7. Perlov I.D. Teoriya dokazatelstv v ugolovnom protsesse. – M.: Nauka, 2003. – S.115. 8. Vladimirov L.Ye. Ucheniye ob ugolovnыx dokazatelstvax. – Tula: Aftograf, 2000. – S.146 9. Perlov I.D. Teoriya dokazatelstv v ugolovnom protsesse. – M.: Nauka, 2003. – S. 159. 10. Sorkin V.S. Osobennosti protsessualnogo dokazыvaniya v ugolovnom sudoproizvodstve: monografiya. – Grodno Gr.GU, 2007. – S.35-36. 11. Xidoyatov B.B. Doznaniye v Respublike Uzbekistan. Uchebnoye posobiye. – T.: TGYuI, 2005. – S.76; Fayziyev Sh.F. Postroyeniye konsepsii novoy modeli doznaniya v respublike Uzbekistan // Rossiyskiy sledovatel. – 2016. – № 15. – S. 44–47; Xidoyatov B.B., Fayziyev Sh.F. Istoricheskoye razvitiye protsessualnoy deyatelnosti organov doznaniya na territorii Respubliki Uzbekistan // Jurnal. Rossiyskiy sledovatel. – 2016. – №22 iz informatsionnogo banka «Yuridicheskaya pressa». 12. Tuxtasheva U.A. Sovershenstvovaniye pravovыx osnov operativno-rozыsknoy deyatelnosti // Sbornik materialov po «protsessualnoy takticheskoy deyatelnostyu sledovatelya i kriminalisticheskiye texnicheskiye sredstva, ispolzuyemыe v ney». – T.: TGYuU, 2017. – S.20. 13. Ochilov S. Tezkor kidiruv natijalari, ulardan foydalanishning ahloqiy-huquqiy jihatlari // www.huquqburch.uz 14. Zamechaniya obщego poryadka № 16, Russkaya versiya zamechaniy dostupna po adresu: http://www2.ohchr.org/english/bodies.Rev9_ru.pdf 15. (1995) UN doc. CCPR/C/79/Add.54. Angliyskiy tekst dostupen po adresu: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ee8895c6dc1a616ac12563f00056728e?Opendocument 16. Yevropeyskaya konvensiya po pravam cheloveka Soveta Yevropы /// Angliyskiy tekst dostupen po adresu: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention.pdf 9-10. Ed Cape, Jacqueline Hodgson, Ties Prakken and Taru Spronken (eds.), Suspects in Europe, 2007, str. Yurist, № 7, 2007, str. 89-94. 17. Kovalyov N. Zaklyucheniye pod straju po resheniyu suda v ryade yevropeyskix stran // Yurist. – 2007. – № 7. – S.90. 18. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O strategii deystviy po pyati prioritetnыm napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan v 2017–2021 godax» ot 7 fevralya 2017 goda №UP–4947 // Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. – 2017. – № 6. – S.70.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.