•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article analyzes the social danger and the necessity for establishing liability for illegal crossing the border or illegal entry to the Republic of Uzbekistan. Besides that, the legal order for going abroad and entry to the Republic of Uzbekistan and the consequences of breaking this order are also discussed in the paper.

References

1. O‘zbekiston yuridik ensiklopediyasi / Nashr uchun mas’ul: Muhitdinov R.A. va boshq. / Mas’ul muharrir: Toychiyev N. – Toshkent: Adolat, 2011. – B.114. 2. O‘zbekiston Respublikasining 1999 yil 20 avgustdagi “Davlat chegarasi to‘g‘risida”gi Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 1999. – № 9. 271-modda. 3. Rustambayev M.H. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. T.4. Maxsus qism. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar. Ekologiya sohasidagi jinoyatlar. Hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar: Darslik. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2011. – B. 309. 4. Konstitutsiyaviy huquq. Ensiklopedik lug‘at. / B.Mustafoyev va boshq. / Mas’ul muharrir: Mustafoyev B. – Toshkent: O‘zbekiston, 2006. – B.136. 5. Ugolovnoye pravo Rossii. Chast Osobennaya. Uchebnik. / Pod red. Kruglikova L.L. – M., 2005. – S.779. 6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2011 yil 25 noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining Davlat chegarasini kesib o‘tish tartibini buzishga oid ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarori // www.lex.uz

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.