•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

Article analyses theoretical bases of establishment of a criminal liability for the premeditated murder committed for hire. On the basis of studying of opinions of doctrines and the criminal legislation the author comes to opinion on expediency of differentiation of premeditated murder from mercenary motives and premeditated murder for hire.

References

1. Konstitutsiya Respubliki Uzbekistan (Gazeta «Narodnoye slovo» ot 15.12.1992 g., № 247 (438); 2017 g., № 14, st. 213, № 22, st. 406, № 35, st. 914) 2. Ugolovnыy kodeks Respubliki Uzbekistan (Vedomosti Verxovnogo Soveta Respubliki Uzbekistan, 1995 g., № 1; Natsionalnaya baza dannыx zakonodatelstva, 10.01.2018 g., № 03/18/459/0536, 05.04.2018 g., № 03/18/470/1005, 19.04.2018 g., № 03/18/476/1087). 3. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 7 fevralya 2017 goda № UP–4947 «O Strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan» (Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2017 g., № 6, st. 70, № 20, st. 354, № 23, st. 448, № 29, st. 683, st. 685, № 34, st. 874, № 37, st. 982; Natsionalnaya baza dannыx zakonodatelstva, 16.10.2017 g., № 06/17/5204/0114). 4. Postanovleniye Plenuma Verxovnogo suda Respubliki Uzbekistan ot 24 sentyabrya 2004 goda № 13 «O sudebnoy praktike po delam ob umыshlennom ubiystve». 5. Borodin C.B. Prestupleniya protiv jizni. – SPb.: Yuridicheskiy sentr «Press», 2003. – 467 s. 6. Gevorgyan M.V. Ugolovno-pravovaya i kriminologicheskaya xarakteristika ubiystva po naymu. Dissertatsiya ... kandidata yuridicheskix nauk. – M., 2008. – 202 s. 7. Nafiyev S.L. Korыstnoye ubiystvo: ponyatiye, vidы, kvalifikatsiya (ugolovno-pravovыe i kriminologicheskiye aspektы). – Ch.: 1999. – 200 s. 8. Tishkin A. V. Ubiystvo po naymu: znacheniye korыstnogo motiva pri kvalifikatsii prestupleniya. Problema sootnosheniya ubiystva po naymu s korыstnыmi prestupleniyami // Molodoy uchenыy. – 2013. – №5. – S.554–556. 9. Yakubov A.S. i dr. Ugolovnoye pravo. Obщaya chast. – T.: Akademiya MVD Respubliki Uzbekistan, 2004. – 435 s. 10. www.deloru.ru 11. www.rbc.ru

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.