•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article focuses on the definition of subjective side leaving in danger.

References

1. Rarog A.I. Kvalifikatsii prestupleniy po sub’ektivnыm priznakam. – SPb., 2003. – S. 52. 2. Usmonaliyev M., Bakunov P. Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik. – Toshkent: Nasaf, 2010. – B.195. 3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000 yil 22 dekabrdagi “Transport harakati yoki undan foydalanish xavfsizligiga qarshi jinoyatlarga oid ishlar yuzasidan sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarori // O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi qarorlari to‘plami: 1991–2006. / N.Z.Toshmatovning umumiy tahriri ostida. T.2. – Toshkent: O‘qituvchi, 2007. – B.55. 4. Sarkisov G.S., Krasikov Yu.A. Otvetstvennost za prestupleniya protiv jizni, zdorovya, svobodы i dostoinstva lichnosti. – Yerevan, 1990. – S. 73; Orlov P.I. Ko‘rsatilgan asar. – S.13; Kondrashova T.V. Problemы ugolovnoy otvetstvennosti za prestupleniya protiv jizni, zdorovya, polovoy svobodы i polovoy neprikosnovennosti. – Yekaterinburg, 2000. – S.258–259; Vetrov N.I. Ugolovnoye pravo. Osobennaya chast. Uchebnik dlya vuzov. – M., 2000. – S.68; Kirpichenko T.V. Ko‘rsatilgan asar. – S.14–15. 5. Tkachenko V.I. Parnыe normы // Ugolovnoye pravo. – 2000. – № 2. – S.63–64. 6. Shargorodskiy M.D. Kurs ugolovnogo prava. T.3. – L., 1973. – S.597; Portnov I. Kvalifikatsiya deyaniy, svyazannыx s ostavleniyem v opasnosti // Yustitsiya. – 1975. – №16. – S.11. 7. Foynitskiy I.Ya. Ko‘rsatilgan asar. – S.57. 8. Tkachenko V. Bezdeystviye: otvetstvennost za prestupleniya, sovershennыe putem bezdeystviya // Yuridicheskaya gazeta. – 1997. – № 1. – S.4.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.