•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article analyzes the tax infringements and the peculiarities of imposing liability for them in the Republic of Uzbekistan, as well as reforms conducted in our country.

References

1. Zyabrikov V.V. Nalogovoye planirovaniye kak sposob soglasovaniya interesov firmi i gosudarstva: Avtoreferat dis ... kan. ekon. nauk. - SPb, 1997. - S.7. 2. Panskov V.G. Nalogovoye bremya v rossiyskoy nalogovoy sisteme // Finansi. - 1998. - №11. - S 20. 3. Starilov Yu.N.Otvetstvennost za narusheniya nalogovogo zakonodatelstva. Finansovoye pravo. / Otv.redaktor N.I.Ximicheva. - M.: Izdatelstvo “BEK”, 1996. - S.525. 4. Xojiyev E. Soliq qonunchiligini buzganlik uchun yuridik javobgarlik. - T., 2006. - B.53. 5. Xvan L.B. Soliq huquqi. - T.: Konsauditinform, 2001. - B.116-118. 6. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. - 2007. - № 52 (I). 7. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning 2010 yil 12 noyabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontseptsiyasi” to‘g‘risidagi ma’ruzasi // Xalq so‘zi. - 2010. - 13 noyabr. 8. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami // O‘RQ-355-sonli Qonuni tahririda. - 2013. - № 41. 543-modda 9. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami // O‘zbekiston Respublikasining 2013 yil 25 dekabrdagi O‘RQ-359-sonli Qonuni tahririda. - 2013. - № 52. 685-modda

Included in

Tax Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.