•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In the article the actual problems connected with measures of counteraction of criminal bankruptcy in the Republic of Kazakhstan were discussed,they are based on the analysis of scientific works in the field of criminal responsibility for bankruptcy, the essence of existing gaps in the legislation of the Republic of Kazakhstan, regulating these relations, the detailed analysis of their content, the alternative ways of solving the resulting problems in the field of criminal liability for bankruptcy.

References

1. Poslaniye Prezidenta Respubliki Kazaxstan N.Nazarbayeva narodu Kazaxstana ot 30 noyabrya 2015 goda // http://www.akorda.kz/ru/addresses/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-30-noyabrya-2015-g (po sostoyaniyu na 01.02.2016 g.). 2. Toqbayeva Sh., Saylibayeva J.Yu. // Meri protivodeystviya kriminalnogo bankrotstva v Respublike Kazaxstan // http://group-global.org/ru/node/64970 3. Amanjolova B. Bankrotstvo - novoye yavleniye tenevogo sektora // Turabi. - 2005. - №1. - S.77-82. 4. Zakon Respubliki Kazaxstan ot 7 marta 2014 goda № 176-V «O reabilitatsii i bankrotstve» // www.online.zakon.kz (po sostoyaniyu na 24.05.2018 g.). 5. Normativnoye postanovleniye Verxovnogo suda Respubliki Kazaxstan ot 2 oktyabrya 2015 goda № 5 «O praktike primeneniya zakonodatelstva o reabilitatsii i bankrotstve» // http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=37721831 6. Preduprejdeniye kriminalnogo bankrotstva // http://www.zakon.kz/4762247-preduprezhdenie-kriminalnogo-bankrotstva.html 7. Juravlev S.Yu., Muratov D.A. Rassledovaniye kriminalnix bankrotstv. Nauchno-prakticheskoye posobiye. - M., 2006. - 208s. 8. V Kazaxstane uchastilis sluchai kriminalnogo bankrotstva //www.zakon.kz/4746163-v-kazakhstane-uchastilis-sluchai.html

Share

COinS