•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article analyzes the mechanism and legal basis for the establishment of joint investigation and operative investigation teams as one of the new forms of legal assistance in criminal matters. The author also put forward proposals for amendments and additions to the national legislation in the field of establishment of joint investigation and operative investigation teams for international criminal cooperation.

References

1. Rezolyutsiya 2320 (2016) Soveta Bezopasnosti // Sotrudnichestvo mejdu Organizatsiyey Ob’edinennыx Natsiy i regionalnыmi i subregionalnыmi organizatsiyami v podderjanii mejdunarodnogo mira i bezopasnosti ot 18 noyabrya 2016 goda. 2. Rezolyutsiya 2370 (2017) Soveta Bezopasnosti // Ugrozы mejdunarodnomu miru i bezopasnosti, sozdavayemыe terroristicheskimi aktami — nedopuщeniye priobreteniya terroristami orujiya ot 2 avgusta 2017 goda. 3. Birgina odam savdosi jinoyatining soni oxirgi besh yilda (2012–2016) avvalgiga nisbatan 2 baravar oshdi / Xalqaro Mehnat Tashkilotining 2017 yildagi hisoboti // www.ilo.org. 4. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi: www.lex.uz. 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi (Nyu-York shahri, 2017 yil 19 sentyabr) // http://www.uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017. 6. 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi Prezident Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – 2017. – № 6. 70-modda; 7. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030 yillarga muljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlari (16-maksad) // http://www.un.org/ru/millenniumgoals/. 8. Soglasheniye o poryadke sozdaniya i deyatelnosti sovmestnыx sledstvenno-operativnыx grupp na territoriyax gosudarstv – uchastnikov Sodrujestva Nezavisimыx Gosudarstv ot 16 oktyabrya 2015 goda. // www.cis.minsk.by. 9. O‘zbekiston Respulikasining “Tezkor-qidiruv faoliyati to‘g‘risida”gi qonun. //www.lex.uz. 10. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4579238. 11. www.sco.org. 12. http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/summary?doc=5224. 13. http://www.cis.minsk.by/news.php?id=5778.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.