•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article enlightens the goals and objectives of the Civil Сode, the norms of legislation, the correlation of the requirements of the contract, the application of the provisions of the Civil сode in the regulation of public relations, as well as the determining the legal relation of the parties in the contract. Having attempted to express his point of view on the tasks of the Civil Сode, the author tried to disclose it not only as source of regulation of public relations, but also as a definition of civil rights and the legal status of entities. The author has studied not only the contradictions in relation to the legislation norms and the requirements of the contract, but also the ratio between them and put forward his proposals to make additions and changes to the Civil Сode

References

1. Uchebno-metodicheskiy kompleks po uchebnoy distsipline “Grajdanskoye pravo”. Chast 1 po spetsialnosti 1-24 01 02 “Pravovedeniye” // Sostavitel V.V.Mankevich. Rassmotreno i utverjdeno na zasedanii Soveta GRGUST BGU, protokol № 12 ot 06.11.2013 g. 2. Vasilev V.V. Funktsii grajdanskogo prava kak sistemoobrazuyushiy faktor otrasli // http://naukarus.com. 3. Zokirov I.B. Fuqarolik huquqi. Darslik. I qism. I.B.Zokirov; Mas’ul muharrir: H.Rahmonqulov: Qayta ishlangan va to‘ldirilgan beshinchi nashr. - T.: TDYuI, 2009. - B.7. 4. Grajdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii: Kodeks Ros. Federatsii // KonsultantPlyus: Texnologiya PROF [Elektronniy resurs]. - M.: OOO «YurSpektr», 2012. 5. Grajdanskiy kodeks Azerbaydjanskoy Respubliki: Kodeks Azerbaydjanskoy Respubliki, 28 dek. 1999 g. // Sbornik zakonodatelnix aktov Azerbaydjanskoy Respubliki. - 2000. - № 4. - S.50. 6. Grajdanskiy kodeks Respubliki Armeniya: Kodeks Resp. Armeniya, 5 maya 1999 g. // [Elektronniy resurs]. - 2012. - Rejim dostupa: ttp://www.forum.yurclub.ru/index.php. - Data dostupa: 25.09.2012. 7. Grajdanskiy kodeks Kirgizskoy Respubliki: chasti I i II. - Bishkek: Norm. Akti Kirgizskoy Respubliki, 2000. - 568 s. 8. Grajdanskiy kodeks Respubliki Tadjikistan. Chast pervaya: Kodeks Resp. Tadjikistan, 30 iyunya 1999 g. // [Elektronniy resurs]. - 2012. - Rejim dostupa: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp. - Data dostupa: 25.09.2012. 9. Grajdanskiy kodeks Respubliki Kazaxstan. Obshaya chast. Osobennaya chast. - Almati: TOO «Ayan Edet», 2000. - 352 s. 10. Grajdanskiy kodeks Respubliki Belarus: Kodeks Resp. Belarus, 7 dek. 1998 g. // KonsultantPlyus: Belarus. Texnologiya PROF [Elektronniy resurs]. - Minsk: OOO «YurSpektr», 2012. 11. Godunov V.N. Izmeneniye i rastorjeniye grajdansko-pravovix dogovorov // Problemi grajdanskogo prava i protsessa. Sb. nauch. St. // GrGU im. Ya.Kupali. - Grodno: GrGU, 2013. - S.66-78. 12. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga sharh. I jild. - Toshkent: “Vektor-Press” nashriyoti, 2010. - 746 b. 13. Grajdanskoye pravo. Ucheb.: v 3-xt. T.1.-6-e izd., pererab. i dop. / N.D.Egorov, I.V.Eliseyev i dr. // Otv.red. A.P.Sergeyev, Yu.K.Tolstoy. - M.: TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2003. - 584 s. 14. Rahmonqulov H. Majburiyat huquqi. - Toshkent: TDYuI, 2005. - 222 b. 15. Raximova Yu.A. Shartnomalarni o‘zgartirish va bekor qilishning fuqarolik-huquqiy jihatlari. Monografiya. - T.: TDYuI, 2012. - B.27.

Included in

Civil Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.