•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article analyzes the Law of the Republic of Uzbekistan “On Social Partnership” and its implementation. Specific proposals and recommendations on certain problems arising in the execution of this law and the measures of their solution have been suggested

References

1. O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining rivojlanishi. – T.: Fuqarolik jamiyati shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti, 2016. – B.10–12. 2. 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevral. PF–4947-sonli Farmoniga 1-ilova; 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF–4947-sonli Farmoniga 8-ilova. www.lex.uz. 3. 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi PF–5308-son Farmoniga ilova. www.lex.uz. 4. O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining rivojlanishi. – T.: Fuqarolik jamiyati shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti. – T., 2016. – B.10–12. 5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Demokratik institutlar, nodavlat tashkilotlar va fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari qo‘mitasi tomonidan “Ijtimoiy sheriklik to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining Toshkent viloyatida ijrosini nazorat-taxlil tarzida o‘rganish bo‘yicha hujjatlar to‘plami // Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Devoni arxivi. 6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Demokratik institutlar, nodavlat tashkilotlar va fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari qo‘mitasi tomonidan “Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunini Samarqand viloyatida ijrosini nazorat-tahlil tarzida o‘rganish bo‘yicha hujjatlar to‘plami // Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Devoni arxivi. 7. Karimova M. Ijtimoiy sheriklik masalalariga jiddiy yondashuv zarur // Jamiyat. – 2016. – №87 (1123). 8. Ushbu kengashni tashkil etish 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining 2018 yil – “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturining 39-bandida o‘z aksini topgan // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi PF–5308-son Farmoniga ilova. www.lex.uz.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.