•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article focuses on formation processes of bases of civil society in the Republic of Uzbekistan, further development of non-state non-profit organizations and ensuring their activity

References

1. Poslaniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyoyeva Oliy Majlisu //Narodnoye slovo. 24 dekabrya 2017 g. 2. Konstitutsiya Respubliki Uzbekistan. – T.: IPTD «Uzbekistan», 2017. 3. Vedomosti Verxovnogo Soveta Respubliki Uzbekistan, 1991 g., № 4, st.76 s posl. izm. i dop.; 1992 g.; Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1999 g., № 5, st. 115 s posl. izm. i dop.; Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2003 g., № 9-10, st. 141 s posl. izm. i dop.; Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1997 g., № 2, st. 36 s posl. izm. i dop.; Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2004 g., № 21, st. 248 s posl. izm. i dop.; Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2013 g., №17, st. 219; Vedomosti Verxovnogo Soveta Respubliki Uzbekistan, 1992 g., № 9, st. 344 s posl. izm. i dop.; Sobraniye Zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2007 g., № 3, st. 20; Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1997 g., № 4-5, st. 110; Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 1998 g., № 5-6, st. 99 s posl. izm. i dop. 4. Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2013 g., № 52, st. 688 5. Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2014 g., № 12, st. 209 6. Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2005 g., № 10-11, st. 71, № 45, st.337. 7. Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2013 g., № 51, st. 660 8. Razvitiye institutov grajdanskogo obщestva v Uzbekistane: sifrы i faktы. Nezavisimыy institut po monitoringu formirovaniya grajdanskogo obщestva. – T., 2013. – S.19 //www.nimfogo.uz 9. Institutы grajdanskogo obщestva – aktivnыe uchastniki demokraticheskix preobrazovaniy. 19 fevralya 2014 // www.fj.uz 10. Maxallya // Sbornik normativno-pravovыx dokumentov. – T., 2007. 352 s.

Share

COinS