•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article deals with the role and value of fiction on legal topics and also considered that they are tend to be an essential resource for training highly qualified lawyers.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017 yil 28 apreldagi “Toshkent davlat yuridik universitetida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–2932-son qarori // O‘zbekiston qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti – www.lex.uz. 2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2013. – B. 19. 3. F.Dostoyevskiy. Jinoyat va jazo. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. – 856 b. 4. Tohir Malik. Alvido, bolalik. – Toshkent: Adolat, 2003. – 175 b. 5. Tohir Malik. Shaytanat. Tom 1–5. – Toshkent: Sharq, 2006, 2017. 6. Nodar Dumbadze. Abadiyat qonuni: hikoya, qissa va romanlar. – Toshkent: Sharq, 2014. – 464 b.

Included in

Other Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.