•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article considers the essence and genesis of the concept of a harmoniously developed personality, measures of forming a system of ethical qualities and dignities inherent in a highly developed person, the attitude of philosophers of Eastern philosophy about the ideal personality, as well as large-scale work related to youth policy in our country.

References

1. Avesto / Tarixiy adabiy yodgorlik. Asqar Mahkam tarjimasi. – T.: Sharq, 2001. –B. 96. 2. Avesto va uning insoniyat taraqqiyotidagi o‘rni / H.Boboyev. – T.: Do‘stjonov, S. Xasanov, Ya. Ollamov. – T.: Xorazm, 2002. – B.57. 3. Komil inson g‘oyasining tarixiy-falsafiy negizlari / Jakbarov M. – T.: Tafakkur, 2011. –B. 11. 4. Qobusnoma / Kaykovus. Nashrga tayyorlovchilar: Dolimov S., Dolimov U. – T.:O‘qituvchi NMIU, 2006. – B. 13. 5. http://kh-davron.uz 6. http://lex.uz 7. http://tafsilot.uz 8. 2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o‘rganish bo‘yicha ilmiy-uslubiy risola. –T.: Ma’naviyat, 2017. –B. 197.

Included in

Other Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.