•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article is devoted to the problems of spiritual-enlightenning and moral education of the rising generation in the context of globalization. The author of the article asserts that the foremost task of the modern society is upbringing a healthy, harmoniously developed generation that meets the requirements of the time.

References

1. Tillayeva G.H. Ijtimoiy muhit va yoshlar tarbiyasi. –Toshkent: Falsafa va huquq instituti, 2009. – B. 22. 2. Gizo F. Istoriya sivilizatsii v Yevrope. – M.: Territoriya buduщego, 2007. 3. Morgan L. Pervobыtnoye obщestvo: Issledovaniya progressa chelovechestva iz dikogo sostoyaniya k varvarstvu i iz varvarstva k sivilizatsii. – SPb: L.F.Panteleyev, 1900. 4. Engels F. Proisxojdeniye semi, chastnoy sobstvennosti i gosudarstva: v svyazi s issledovaniyami Lyuisa G. Morgana. – M.: URSS, 2007. 5. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008. 6. B.Ziyomuhammadov. F.Ismoilov. Barkamol avlodni voyaga yetkazish sirlari. – Toshkent: TAMADDUN. 7. Yaspers K. Smыsl i naznacheniye istorii. – M.: Respublika, 1994. 8. Danilevskiy N. Rossiya i Yevropa: vzglyad na kulturnыe i politicheskiye otnosheniya slavyanskogo mira k germano-romanskomu. – M.: Eksmo, 2003. 9. Toynbi A. Sivilizatsiya pered sudom istorii. – Moskva: AYRIS PRESS, 2006. 10. Shpengler O. Zakat Yevropы. Geshtalt i deystvitelnost. Ocherki morfologii mirovoy istorii. – M.: Eksmo, 2006. 11 . Veber M. Agrarnaya istoriya Drevnego mira. – M.: Kanon-press, 2001. 12. Bell D. Gryaduщeye postindustrialnoye obщestvo: opыt sotsialnogo prognozirovaniya. – M.: Academia, 2004. 13. Rostou U. Politika i stadii rosta. – M.: Progress, 1973. 14. Toffler E. Shok buduщego. – M.: AST, 2003. 15. Toffler E. Tretya volna. – M.: Eksmo, 1999.

Included in

Other Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.