•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In the article based on analysis of the concepts “freedom” and “responsibility” considered the matters of their co - relation and regulation in law.

References

1. Konstitutsiya Respubliki Uzbekistan. - T.: Uzbekistan, 2016. 2. Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar //Gl. red. A.M.Proxorov. 4 - izd. - M.: Sov. Entsiklopediya, 1989. - S.119. 3. Ojegov S.I. Tolkoviy slovar russkogo yazika: 70000 slov /Pod red. N.Yu.Shvedovoy. - 22 izd. - M.: Rus. yaz., 1990. - S.702; Ojegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkoviy slovar russkogo yazika. - M.: Mir i Obrazovaniye, 2008. 4. «Svoboda» // Bolshoy yuridicheskiy slovar / Pod red. A.Ya.Suxareva, V.E.Krutskix. - M., 2007. 5. Mejdunarodnie Konventsii po zashite prav cheloveka i borbe s prestupnostyu: (Sb. mejdunar. dokumentov) / Sost. Yu.S. Pulatov. - T. Shark, 1995. - S.16. 6. Fromm E. Begstvo ot svobodi. - M., 1990. - S.30-41. 7. Sovremennaya zapadnaya filosofiya. - M., 1991. - S.18. 8. Sovremennaya zapadnaya filosofiya. - M., 1991. - S.81-82. 9. Ojegov S.I. Tolkoviy slovar russkogo yazika: 70000 slov / Pod red. N.Yu.Shvedovoy. - 22 izd. - M.: Rus. yaz., 1990. - S.702. 10. Fromm E. Begstvo ot svobodi. - M., 1990. - S.41. 11. Ojegov S.I. Tolkoviy slovar russkogo yazika: 70000 slov / Pod red. N.Yu. Shvedovoy. - 22 izd. - M.: Rus. yaz., 1990. - S.446. 12. Kant I. Soch.: V 6 t. - M., 1965. T.4. - S.73. 13. Filosofskiy slovar /Pod red. I.T. Frolova. - 5-e izd. - M.: Politizdat, 1986. - S.346. 14. Kriger G.A. Mesto printsipov sovetskogo ugolovnogo prava v sisteme printsipov prava // Sovetskoye gosudarstvo i pravo. - Moskva, 1981. - № 2. - S.33. 15. Yuldasheva G., Bekmirzayeva I.I., Sarsenbayeva A.V. Islom huquqi. Uchebnik. - T.: JIDU, 2014. - S.288. 16. Munavvarov Z. K voprosu o sisteme religioznogo obrazovaniya v Uzbekistan (opit, problemi, rekomendatsii //Islam i svetskoye gosudarstvo: Materiali Mejdunarodnogo nauchno-teoreticheskogo simpoziuma / Pod obsh. red. Z.I. Munavvarova i V. Shnaydera-Detersa. - T., 2003. - S.141-145. 17. Erix Fromm «Bibleyskaya kontseptsiya cheloveka». http://www.golubinski.ru/socrates/fromm /biblia.html 18. Narodnoye slovo. - 2017, 23 dekabrya.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.