•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article enlightened the issues of crime object as one of the most important theoretical and practical problems of criminal law, its types, the need to identify the object of a crime correctly in the course of qualifying a socially dangerous act. Also, it analysed the experience of some foreign countries

References

1. A.I.Traynin. Obщeye ucheniye o sostave prestupleniya. – M.,1941. 2. B.S.Nikifirov. Ob’ekt prestupleniya po sovetskomu ugolovnomu pravu. – M., 1960. 3. V.N. Kudryavsev. Obщaya teoriya kvalifikatsii prestupleniy. – M.,1999. 4. Ye.V. Voroshilin, G.A.Kriger. Sub’ektivnaya storona prestupleniya. – M.: Izd-vo MGU,1987. 5. L.D. Gauxman. Sostav prestupleniya. Ugolovnoye pravo. Chast obщaya. Uchebnik. – M., 2005. 6. A.I. Rarog. Ugolovnaya otvetstvennost i sostav prestupleniya kak yeye osnovaniye. Ugolovnoye pravo Rossii. Chasti obщaya i osobennaya. Uchebnik. – M.: Izd-vo Prospekt, 2003. 7. V.Ya.Tatsiy. Ob’ekt i predmet prestupleniya v sovetskom ugolovnom prave. – Xarkov, 1988. 8. Panov N.I. Sposob soversheniya prestupleniya i ugolovnaya otvetstvennost. – Xarkov, 1982. 9. Abdurasulova Q.R. Jinoyatning maxsus sub’ekti. – Toshkent: TDYuI, 2005. – B.106. 10. Axrarov B.D. Boshqaruv tartibiga qarshi mansabdorlik jinoyatlari uchun javobgarlik muammolari: yu. f. d. ... dis. avtoref. – Toshkent, 2008. – B.22. 11. Zufarov R.A. Poraxo‘rlikka qarshi kurashning jinoyat huquqiy va kriminologik jihatlari: O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: TDYuI, 2007. – B.126. 12. Zokirova O.G‘. Firibgarlik uchun jinoiy javobgarlik. O‘quv qo‘llanma / Mas’ul muharrir: yu.f.d., prof. M.H.Rustamboyev. – Toshkent: TDYuI, 2007. – B.114. 13. Yakubov A.S. Teoreticheskiye problemы formirovaniya pravovoy osnovы ucheniya o prestupleniyax: predposыlki, realnost, perspektivы. – T., 1996, – S.95. 14. Kabulov R., Yakubov A.S., Shakurov R.R. va boshqalar. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Uslubiy materiallar. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2004. – S.53. 15. Usmonaliyev M., Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – T.: Yangi asr avlodi, 2001. – B.664. 16. Taxirov F. Jinsiy jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish asoslari. Monografiya / Mas’ul muharrir: yu.f.d., prof. M.H.Rustamboyev. – Toshkent: TDYuI, 2006. 17. Rustambayev M.H. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Umumiy qism. I tom: Jinoyat to‘g‘risida ta’limot. – T.: Ilm-ziyo, 2011. – B. 400. 18. Irkaxodjayev A.K., Xolikulov U.Sh. Nauchnыe osnovы kvalifikatsii prestupleniy. Uchebnoye posobiye. – T.:TGYuI, 2006. – S.75.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.