•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The search for new constructions of contracts, not described in law, is connected with the constant search for participants of agreements of simplified and mutually beneficial contract terms. This article described the course of the emergence of non-named contracts with the analysis of the typology and structure of such agreements. Moreover, high priority was given to the modern types of non-named contracts. Also, the article analyzed the application of law analogy to non-named treaties. The opinions of foreign and local scientists on this issue were studied. It is noted that the study of the issue of correct non-named contracts with legal literacy is one of branches of igh priority of civil law not only in Uzbekistan but throughout the world.

References

1. Ro‘ziyev R.J. Fuqarolik huquqiy shartnomalarni tizimlashtirishning ilmiy-nazariy muammolari. Yosh olimlar ilmiy maqolalalri to‘plami. – 2013. – №2. – B. 80-81. 2. Tanaga A.N. Prinsip svobodы dogovora v grajdanskom prave Rossii. – SPb.: Yuridicheskiy sentr Press, 2003. – B.163. 3. Teoriya gosudarstva i prava / Pod red. V.M. Korelskogo i V.D. Perevalova. 2003. – B.34 4. Ioffe O.B., Tolstoy Yu.K. Novыy grajdanskiy kodeks RSFSR. JL: Izd-vo LGU, 1965, – B. 30.; Krasavchikov O.A. Sovetskoye grajdanskoye pravo. T.l. – M.: Vыsshaya shkola, 1985. – B.64-65. 5. Sadikov O.N. Kommentariy k GK RF chasti pervoy. Izd-ye 3-ye. – M.: Yuridicheskaya firma «Kontrakt»: Infra-M, 2005. – B.22. 6. Ioffe O.B. Obyazatelstvennoye pravo. – M.: Gosyurizdat, 1975. – B.38. 7. Ivanova B.A. Nekotorыe problemы realizatsii prinsipa sotsialnoy spravedlivosti, razumnosti i dobrosovestnosti v obyazatelstvennom prave. EBD “KonsultantPlyus”. 8. Yemelyanov V.I. Razumnost, dobrosovestnost, nezloupotrebleniye grajdanskimi pravami. – M.: Leks-Kniga, 2002. – B.110. 9. Tanaga A.N. Prinsip svobodы dogovora v grajdanskom prave Rossii. – SPb.: Yuridicheskiy sentr Press, 2003. – B. 166-167 so ssыlkoy na Braginskogo M.I. Obщiye polojeniya novogo GK // Xozyaystvo i pravo. – 1995. – №1. – B.18. Teoriya gosudarstva i prava / Pod red. V.M.Korelskogo i V.D.Perevalova. – B.393. 10. Braginskiy M.I., Vitryanskiy V.V. Dogovornoye pravo. Kniga pervaya: obщiye polojeniya. – M.: Statut, 2002. – B. 136. 11. Romanets Yu.V. Sistema dogovorov v grajdanskom prave Rossii. – M.: Yurist’, 2004. – B.72. 12. Shershenevich G.F. Kurs torgovogo prava. T.N: Tovar. Torgovыe sdelki. – M.: Statut. 2003. – B. 523. Eto obstoyatelstvo ukazыvayet, chto obыchay imel svoye neposredstvennoye znacheniye v regulirovanii nepoimenovannыx dogovorov yeщe v dorevolyutsionnoy Rossii. 13. Braginskiy M.I., Vitryanskiy V.V. Dogovornoye pravo. Kniga pervaya: obщiye polojeniya. – M.: Statut, 2002. – B.410-411.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.